مقالات | Armin3D.com

ساده و روان می نویسم عادی مثل همه ادمها

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:36 pm October 19, 2020

اینجوری خودمونی تر میشه همه ما مثل همیم چون ما به هم عادت کردیم
تمیز کنه حلب زن کارش سخته ها اون بالا در ارتفاع من که از بلندی وحشت دارم
از قبل درست کرده بود در قورمه سبزی گوشت و بادمجان سرخ کرده هم بود پس حسابی خوش گذشت یعنی
همین اولش می گم 2 مدل سبزی ها رو دادی چند مدل کوکو درست کرد؟
سالها کوکو سبزی درست می کردم اما میدیدم مزه اش فرق میکنه چرا کوکو سبزی که من درست می کردم با بقیه ادمها فرق می کرد؟ مثلا می رفتم مهمانی خونه یکی از اشنایان یا فامیلها یا دوستان انها کوککوه سبزی درست می کردند وقتی می خوردم می دیدم به به چه مزه خوشمزه ای داره می اومدم خونه خودم درست می کردم باز هم خوشمزه نبود تا اینکه چند روز پیش رفتم بازار سبزی فروشان زیکان افری گفتم اقای سبزی فروش گفت بله گفتم سبزی کوکو دارین گفت بله گفتم به من میذین گفت حتما گفتم به اندازه یکنفر ادم یا به مبلغ 4 هزار تومان بده اون وقتی داد از تعجب خشکم زد اون چند رقم سبزی داد جعفری و شوید و چند رقم دیگه اوردم خونه درست کردم دیدم بله خودشه این کوکو سبزی های مختلفی میخواد من قبلا فقط از چعفری و تخم مرغ استفاده می کردم تازه فهمیدم اون چیزی که من درست می کردم از زمین تا اسمون با سبزی کوکوکوکو فرق داره اصلا کوکو سبزی نبود اومدم نزدیک خونه تعریف کردم ماجرا رو برای یکنفر از خنده روده پر شد گفت سالها می خوردی گفتم اره ‘گفت سبزیهاتو بده من برات درست کنم دادم درست کرد وای چقدر خوشمزه بود 2 مدل درست کرد گرد و پهن و کلفتتر مثل سربازی در دوران سربازی بهترین کوکوسبزی ها رو میخوردم ه

حلب زن امروز میخواد بیاد ناودون خونه رو درست کنه یعنی تعمیر کنه یا

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:35 pm

تمیز کنه حلب زن کارش سخته ها اون بالا در ارتفاع من که از بلندی وحشت دارم
از قبل درست کرده بود در قورمه سبزی گوشت و بادمجان سرخ کرده هم بود پس حسابی خوش گذشت یعنی
همین اولش می گم 2 مدل سبزی ها رو دادی چند مدل کوکو درست کرد؟
سالها کوکو سبزی درست می کردم اما میدیدم مزه اش فرق میکنه چرا کوکو سبزی که من درست می کردم با بقیه ادمها فرق می کرد؟ مثلا می رفتم مهمانی خونه یکی از اشنایان یا فامیلها یا دوستان انها کوککوه سبزی درست می کردند وقتی می خوردم می دیدم به به چه مزه خوشمزه ای داره می اومدم خونه خودم درست می کردم باز هم خوشمزه نبود تا اینکه چند روز پیش رفتم بازار سبزی فروشان زیکان افری گفتم اقای سبزی فروش گفت بله گفتم سبزی کوکو دارین گفت بله گفتم به من میذین گفت حتما گفتم به اندازه یکنفر ادم یا به مبلغ 4 هزار تومان بده اون وقتی داد از تعجب خشکم زد اون چند رقم سبزی داد جعفری و شوید و چند رقم دیگه اوردم خونه درست کردم دیدم بله خودشه این کوکو سبزی های مختلفی میخواد من قبلا فقط از چعفری و تخم مرغ استفاده می کردم تازه فهمیدم اون چیزی که من درست می کردم از زمین تا اسمون با سبزی کوکوکوکو فرق داره اصلا کوکو سبزی نبود اومدم نزدیک خونه تعریف کردم ماجرا رو برای یکنفر از خنده روده پر شد گفت سالها می خوردی گفتم اره ‘گفت سبزیهاتو بده من برات درست کنم دادم درست کرد وای چقدر خوشمزه بود 2 مدل درست کرد گرد و پهن و کلفتتر مثل سربازی در دوران سربازی بهترین کوکوسبزی ها رو میخوردم ه

تازه فقط سبزیکوکو نبود که قورمه سبزی هم داد

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:33 pm

از قبل درست کرده بود در قورمه سبزی گوشت و بادمجان سرخ کرده هم بود پس حسابی خوش گذشت یعنی
همین اولش می گم 2 مدل سبزی ها رو دادی چند مدل کوکو درست کرد؟
سالها کوکو سبزی درست می کردم اما میدیدم مزه اش فرق میکنه چرا کوکو سبزی که من درست می کردم با بقیه ادمها فرق می کرد؟ مثلا می رفتم مهمانی خونه یکی از اشنایان یا فامیلها یا دوستان انها کوککوه سبزی درست می کردند وقتی می خوردم می دیدم به به چه مزه خوشمزه ای داره می اومدم خونه خودم درست می کردم باز هم خوشمزه نبود تا اینکه چند روز پیش رفتم بازار سبزی فروشان زیکان افری گفتم اقای سبزی فروش گفت بله گفتم سبزی کوکو دارین گفت بله گفتم به من میذین گفت حتما گفتم به اندازه یکنفر ادم یا به مبلغ 4 هزار تومان بده اون وقتی داد از تعجب خشکم زد اون چند رقم سبزی داد جعفری و شوید و چند رقم دیگه اوردم خونه درست کردم دیدم بله خودشه این کوکو سبزی های مختلفی میخواد من قبلا فقط از چعفری و تخم مرغ استفاده می کردم تازه فهمیدم اون چیزی که من درست می کردم از زمین تا اسمون با سبزی کوکوکوکو فرق داره اصلا کوکو سبزی نبود اومدم نزدیک خونه تعریف کردم ماجرا رو برای یکنفر از خنده روده پر شد گفت سالها می خوردی گفتم اره ‘گفت سبزیهاتو بده من برات درست کنم دادم درست کرد وای چقدر خوشمزه بود 2 مدل درست کرد گرد و پهن و کلفتتر مثل سربازی در دوران سربازی بهترین کوکوسبزی ها رو میخوردم ه

سبزی ها رو دادی چند مدل کوکو درست کرد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:31 pm

همین اولش می گم 2 مدل سبزی ها رو دادی چند مدل کوکو درست کرد؟
سالها کوکو سبزی درست می کردم اما میدیدم مزه اش فرق میکنه چرا کوکو سبزی که من درست می کردم با بقیه ادمها فرق می کرد؟ مثلا می رفتم مهمانی خونه یکی از اشنایان یا فامیلها یا دوستان انها کوککوه سبزی درست می کردند وقتی می خوردم می دیدم به به چه مزه خوشمزه ای داره می اومدم خونه خودم درست می کردم باز هم خوشمزه نبود تا اینکه چند روز پیش رفتم بازار سبزی فروشان زیکان افری گفتم اقای سبزی فروش گفت بله گفتم سبزی کوکو دارین گفت بله گفتم به من میذین گفت حتما گفتم به اندازه یکنفر ادم یا به مبلغ 4 هزار تومان بده اون وقتی داد از تعجب خشکم زد اون چند رقم سبزی داد جعفری و شوید و چند رقم دیگه اوردم خونه درست کردم دیدم بله خودشه این کوکو سبزی های مختلفی میخواد من قبلا فقط از چعفری و تخم مرغ استفاده می کردم تازه فهمیدم اون چیزی که من درست می کردم از زمین تا اسمون با سبزی کوکوکوکو فرق داره اصلا کوکو سبزی نبود اومدم نزدیک خونه تعریف کردم ماجرا رو برای یکنفر از خنده روده پر شد گفت سالها می خوردی گفتم اره ‘گفت سبزیهاتو بده من برات درست کنم دادم درست کرد وای چقدر خوشمزه بود 2 مدل درست کرد گرد و پهن و کلفتتر مثل سربازی در دوران سربازی بهترین کوکوسبزی ها رو میخوردم ه

سالها کوکو سبزی درست می کردم اما میدیدم مزه اش فرق میکنه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:29 pm


سالها کوکو سبزی درست می کردم اما میدیدم مزه اش فرق میکنه چرا کوکو سبزی که من درست می کردم با بقیه ادمها فرق می کرد؟ مثلا می رفتم مهمانی خونه یکی از اشنایان یا فامیلها یا دوستان انها کوککوه سبزی درست می کردند وقتی می خوردم می دیدم به به چه مزه خوشمزه ای داره می اومدم خونه خودم درست می کردم باز هم خوشمزه نبود تا اینکه چند روز پیش رفتم بازار سبزی فروشان زیکان افری گفتم اقای سبزی فروش گفت بله گفتم سبزی کوکو دارین گفت بله گفتم به من میذین گفت حتما گفتم به اندازه یکنفر ادم یا به مبلغ 4 هزار تومان بده اون وقتی داد از تعجب خشکم زد اون چند رقم سبزی داد جعفری و شوید و چند رقم دیگه اوردم خونه درست کردم دیدم بله خودشه این کوکو سبزی های مختلفی میخواد من قبلا فقط از چعفری و تخم مرغ استفاده می کردم تازه فهمیدم اون چیزی که من درست می کردم از زمین تا اسمون با سبزی کوکوکوکو فرق داره اصلا کوکو سبزی نبود اومدم نزدیک خونه تعریف کردم ماجرا رو برای یکنفر از خنده روده پر شد گفت سالها می خوردی گفتم اره ‘گفت سبزیهاتو بده من برات درست کنم دادم درست کرد وای چقدر خوشمزه بود 2 مدل درست کرد گرد و پهن و کلفتتر مثل سربازی در دوران سربازی بهترین کوکوسبزی ها رو میخوردم ه

پمپ اب را تعمیر کردی یا نو و تازه خریدی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:28 pm October 18, 2020

تعمیرکار گفت قابل تعمیر نبود و نو خرید
راستش برای من دیجیتال جدید نیست قدیمی هست از اون متنبع گرد که به رنگ قرمز و ابی هم هست تعمیرکار میگفت بیشتر خانه ها الان از دیجیتال استفاده می کنند که گرونتره
اخرش نفهمیدم چرا تیوب داخل منبع اب می ترکد عیب تیوپ علتش چرا تیوب می ترکد منبع اب چرا چکه چیکه می کنه؟ چند روزی پمپ اب صدای زوزه و حالت قطع و وصل شدن رو می کنه صداش کم و زیاد میشه بنظرم مشکلی پیش اومده یعنی خرابی از چیست؟ ایا ابگرمکن من خرابه یا عیب و ایرادی در پمپ ابش پیش اومده 2 یا 4 روز تحمل می کنم اخرش میرم پایین نگاه می کنم می بینم ظاهرش که سالمه دوباره چند روزی می گذره باز هم همانطور هست حتی بعضی مواقع ابگرمکن دیواری سینجر خاموش و روشن می شه ولی هنوز این اتفاق در حال حمام کردن پیش نیومده ولی نه الان یادم اومد یکبار واقعا در حال حمام کردن خاموش شد اما در موقع شستن ظرفها هر روز که می گذشت بیشتر خاموش می شد به ناچار با کبریت روشن می کردم اخه غندکش سالهاست که خرابه و جرقه نمی زنه خوب همسایه منو دید گفت پمپ ابت فکر می نم نیاز به سرویس و تعمیرکار داره یه دیجیتال بخر خیال خودت رو راخت کن اون گفت یکی قبلا خریده 360 هزار تومانه حتما الان گرونتره زنگ زدم به تعمیرکار گفت ساعت 5 غروب میاد اما نیومد به یکنفر دیگه زنگ زدم اون اومد منبع رو که به شکل گلنی فلزی بود کامل عوض کرد با دستمردش که 30 هزار تومان گرفت و منبع اب رو هم 190 تومان خرید 320 هزار تومان در کمر از 10 دقیقه خوب زندگی همینه خرج داره اگر ابی که نیاز داریم بیش از اندازه ظرفیت منبع باشه خاموش و روشن میشه اتومات می کنه به مرور زمان منبع پوسیده میشه و اون تیوچ هم کهنه تر میشه رسوبات و شن و زنگ زدگی عوامل خراب شدنش هستند.

منبع اب پمپ اب رو چند خریدی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:27 pm

راستش برای من دیجیتال جدید نیست قدیمی هست از اون متنبع گرد که به رنگ قرمز و ابی هم هست تعمیرکار میگفت بیشتر خانه ها الان از دیجیتال استفاده می کنند که گرونتره
اخرش نفهمیدم چرا تیوب داخل منبع اب می ترکد عیب تیوپ علتش چرا تیوب می ترکد منبع اب چرا چکه چیکه می کنه؟ چند روزی پمپ اب صدای زوزه و حالت قطع و وصل شدن رو می کنه صداش کم و زیاد میشه بنظرم مشکلی پیش اومده یعنی خرابی از چیست؟ ایا ابگرمکن من خرابه یا عیب و ایرادی در پمپ ابش پیش اومده 2 یا 4 روز تحمل می کنم اخرش میرم پایین نگاه می کنم می بینم ظاهرش که سالمه دوباره چند روزی می گذره باز هم همانطور هست حتی بعضی مواقع ابگرمکن دیواری سینجر خاموش و روشن می شه ولی هنوز این اتفاق در حال حمام کردن پیش نیومده ولی نه الان یادم اومد یکبار واقعا در حال حمام کردن خاموش شد اما در موقع شستن ظرفها هر روز که می گذشت بیشتر خاموش می شد به ناچار با کبریت روشن می کردم اخه غندکش سالهاست که خرابه و جرقه نمی زنه خوب همسایه منو دید گفت پمپ ابت فکر می نم نیاز به سرویس و تعمیرکار داره یه دیجیتال بخر خیال خودت رو راخت کن اون گفت یکی قبلا خریده 360 هزار تومانه حتما الان گرونتره زنگ زدم به تعمیرکار گفت ساعت 5 غروب میاد اما نیومد به یکنفر دیگه زنگ زدم اون اومد منبع رو که به شکل گلنی فلزی بود کامل عوض کرد با دستمردش که 30 هزار تومان گرفت و منبع اب رو هم 190 تومان خرید 320 هزار تومان در کمر از 10 دقیقه خوب زندگی همینه خرج داره اگر ابی که نیاز داریم بیش از اندازه ظرفیت منبع باشه خاموش و روشن میشه اتومات می کنه به مرور زمان منبع پوسیده میشه و اون تیوچ هم کهنه تر میشه رسوبات و شن و زنگ زدگی عوامل خراب شدنش هستند.

اخرش نفهمیدم چرا تیوب داخل منبع اب می ترکد عیب تیوپ علتش

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:25 pm

اخرش نفهمیدم چرا تیوب داخل منبع اب می ترکد عیب تیوپ علتش چرا تیوب می ترکد منبع اب چرا چکه چیکه می کنه؟ چند روزی پمپ اب صدای زوزه و حالت قطع و وصل شدن رو می کنه صداش کم و زیاد میشه بنظرم مشکلی پیش اومده یعنی خرابی از چیست؟ ایا ابگرمکن من خرابه یا عیب و ایرادی در پمپ ابش پیش اومده 2 یا 4 روز تحمل می کنم اخرش میرم پایین نگاه می کنم می بینم ظاهرش که سالمه دوباره چند روزی می گذره باز هم همانطور هست حتی بعضی مواقع ابگرمکن دیواری سینجر خاموش و روشن می شه ولی هنوز این اتفاق در حال حمام کردن پیش نیومده ولی نه الان یادم اومد یکبار واقعا در حال حمام کردن خاموش شد اما در موقع شستن ظرفها هر روز که می گذشت بیشتر خاموش می شد به ناچار با کبریت روشن می کردم اخه غندکش سالهاست که خرابه و جرقه نمی زنه خوب همسایه منو دید گفت پمپ ابت فکر می نم نیاز به سرویس و تعمیرکار داره یه دیجیتال بخر خیال خودت رو راخت کن اون گفت یکی قبلا خریده 360 هزار تومانه حتما الان گرونتره زنگ زدم به تعمیرکار گفت ساعت 5 غروب میاد اما نیومد به یکنفر دیگه زنگ زدم اون اومد منبع رو که به شکل گلنی فلزی بود کامل عوض کرد با دستمردش که 30 هزار تومان گرفت و منبع اب رو هم 190 تومان خرید 320 هزار تومان در کمر از 10 دقیقه خوب زندگی همینه خرج داره اگر ابی که نیاز داریم بیش از اندازه ظرفیت منبع باشه خاموش و روشن میشه اتومات می کنه به مرور زمان منبع پوسیده میشه و اون تیوچ هم کهنه تر میشه رسوبات و شن و زنگ زدگی عوامل خراب شدنش هستند.

با مرغ چه غذاهایی می توان درست کرد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:50 pm October 16, 2020

همه نوع غذا با مرغ می توان درست کرد یکی از مهمترین انها زرشک پلو با مرغ و جوجه کباب هست
مرق را می توان خورد مرغها خوشمزه ترین غذایی هست که همه دوست دارند بعضی ها مرغ نمی خورند از یکی از انها پرسیدم گفت مرغ رو دایناسور می بینه شوهر مرغ خروس نام دارد
ب مرغ چیست؟ مرغ حیوانی هست بسیار  خوشمزه که تخم هم میزاره  بر روی  2  تا پا راه میره  قد قد قداک می کنه و اگر با  اون  مهربان باشی  و خوب به اون  برسی  دانه بدی تخم مرغ هم می کنه برداشت این مطالب از وب سایت بی نظیر  ارمین تری دی  دات کام    armin3d.com     امروز جمعه مرغ کیلویی چند بود؟ قیمتش قیمت مرغ نسبت به یک هفته قبل گرانتر شد امروز جمعه تاریخ 25/7/99 مهرماه در فصل پاییز هستیم چند روز پیش رفتم بازار گوشت بخرم پرسیدم گوشت کیلویی چقدر هست قصاب گفت 95 هزار تومان گفتم قیمت جگر جیگر بالاتره یا گوشت گفتن فرقی نمی کنه هم گوشت هم جگر 95 هزار تومان است خریدم مقداری هم پستان یا شاید هم قسمت شیردان بود حالا هر چی که بود قیمتش رو گفت 35 هزار تومان که من به اندازه 10 هزار تومان خریدم 40 هزار تومان هم جگر خریدم اما خیلی تازه بود وقتی اون تمام شد یعنی خورشت درست کردم و خوردیم اومدم امروز مرغ بخرم گفتم سینه مرغ میخوام گفت ندارم گفتم خوب پس 2 تا ران بده گذاشت بر روی ترازم و گفت میشه 25 هزار تومان هر کیلو مرغ اگر 2 تا پی دیگه بزاریم یعنی 2 برابر میشه یکمی گرونتر از روزهای قبل شده مرغ خوری هم حدی داره عزیزم…؟ د

مرغ چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:49 pm

مرق را می توان خورد مرغها خوشمزه ترین غذایی هست که همه دوست دارند بعضی ها مرغ نمی خورند از یکی از انها پرسیدم گفت مرغ رو دایناسور می بینه شوهر مرغ خروس نام دارد
ب مرغ چیست؟ مرغ حیوانی هست بسیار  خوشمزه که تخم هم میزاره  بر روی  2  تا پا راه میره  قد قد قداک می کنه و اگر با  اون  مهربان باشی  و خوب به اون  برسی  دانه بدی تخم مرغ هم می کنه برداشت این مطالب از وب سایت بی نظیر  ارمین تری دی  دات کام    armin3d.com     امروز جمعه مرغ کیلویی چند بود؟ قیمتش قیمت مرغ نسبت به یک هفته قبل گرانتر شد امروز جمعه تاریخ 25/7/99 مهرماه در فصل پاییز هستیم چند روز پیش رفتم بازار گوشت بخرم پرسیدم گوشت کیلویی چقدر هست قصاب گفت 95 هزار تومان گفتم قیمت جگر جیگر بالاتره یا گوشت گفتن فرقی نمی کنه هم گوشت هم جگر 95 هزار تومان است خریدم مقداری هم پستان یا شاید هم قسمت شیردان بود حالا هر چی که بود قیمتش رو گفت 35 هزار تومان که من به اندازه 10 هزار تومان خریدم 40 هزار تومان هم جگر خریدم اما خیلی تازه بود وقتی اون تمام شد یعنی خورشت درست کردم و خوردیم اومدم امروز مرغ بخرم گفتم سینه مرغ میخوام گفت ندارم گفتم خوب پس 2 تا ران بده گذاشت بر روی ترازم و گفت میشه 25 هزار تومان هر کیلو مرغ اگر 2 تا پی دیگه بزاریم یعنی 2 برابر میشه یکمی گرونتر از روزهای قبل شده مرغ خوری هم حدی داره عزیزم…؟ د

امروز جمعه مرغ کیلویی چند بود؟ قیمتش؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:44 pm

امروز جمعه مرغ کیلویی چند بود؟ قیمتش قیمت مرغ نسبت به یک هفته قبل گرانتر شد امروز جمعه تاریخ 25/7/99 مهرماه در فصل پاییز هستیم چند روز پیش رفتم بازار گوشت بخرم پرسیدم گوشت کیلویی چقدر هست قصاب گفت 95 هزار تومان گفتم قیمت جگر جیگر بالاتره یا گوشت گفتن فرقی نمی کنه هم گوشت هم جگر 95 هزار تومان است خریدم مقداری هم پستان یا شاید هم قسمت شیردان بود حالا هر چی که بود قیمتش رو گفت 35 هزار تومان که من به اندازه 10 هزار تومان خریدم 40 هزار تومان هم جگر خریدم اما خیلی تازه بود وقتی اون تمام شد یعنی خورشت درست کردم و خوردیم اومدم امروز مرغ بخرم گفتم سینه مرغ میخوام گفت ندارم گفتم خوب پس 2 تا ران بده گذاشت بر روی ترازم و گفت میشه 25 هزار تومان هر کیلو مرغ اگر 2 تا پی دیگه بزاریم یعنی 2 برابر میشه یکمی گرونتر از روزهای قبل شده مرغ خوری هم حدی داره عزیزم…؟

چقدر تو خجالتی هستی یکمی برقص

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:09 pm October 12, 2020

اخه بلد نیستم نیستم پاشو بلند شو با یک تکون به بدنت حالا نمیخواد مثل حرفه ای ها برقصی نرمش که بلدی همون رقصه خوب فقط اینجا با اهنگ هست برقص آموزش خوب رقصیدن تو بزن تا من برقصم پاشو برقص نمی رقصم جون من برقص نمی رقصم چرا نمی رقصی ؟ بلد ننیست ببین شیوا خانم و سهیلا جون چه جوری می رقصند پاشو برقص امشب شب شادیه برقص خوب رقصیدن اموزش نمیخواد کافیه حس رقصیدن در تو وجود داشته باشه و قر کمر هم تو کمرت مونده باشه یه تکون خودتو میدی و شروع می کنی برقصیدن عروسی فامیل هست پاشو برقص جشن تولد هست پاشو برقص نه من نمی رقصم خجالت می کشم واه بیا با من برقص برای خوب رقصیدن مثلا فکر کن آهنگ در مورد اسمان ابی است و 3 بار میگه اسمان ابی بالای سر ما رو ببین شما باید اینجوری رقص کنی 3 بار سرتو بالا کنی و بیاری پایین بعدش اهنگ موسیفی تند میگه اسمان ابی خیلی تند گفت تو هم خیلی تند سرتو بالا میبری و وقتی اهنگ موسیقی ارام گفت اسمان ابی تو هم ارام ارام یرتو میبری بالا امیدوارم یاد گرفته باشی قسمت دوم اموزش قر کمر دادنه…

نتیجه پایانی بازی مالی با غنا چند چند شد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:51 pm

نتیجه پایانی بازی مالی با غنا چند چند شد؟ غنا حریف قبل از ایران با مالی بود و چون تیم مالی قوی هست و در 3 بازی قبلش هم شکست نخورده و در رده بندی فیفا مکان 56 را دارد که رتبه بدی هم نیست تا لحظاتی دیگه تیم ملی فوتبال مالی به دیدار تیم ملی افوتبال ایران می رود این مسابقه پر از هیجان امروز در حالی به دیدار مالی می رود که مالی قبل از انجام این مسابقه تدارکاتی وو دوستانه با گینه 2 بر 2 مساوی کرده بود و با 3 گل نیز نتجه این بازی را به نفع خود کرده بود و غنا را با همین نتیجه 3 بر 0 شکست داد در ساعت 17:44 دثیقه روز سه شنبه در در ترکیه انتالیا ورزشگاه انتالیا با مالی دیدار می کنه نتیجه پایانی این بازی را هم در این سایت هم از طریق پخش زنده مالی و ایران از شبکه انلاین تلویزیون می توانید ببینید.

ایا بازی ایران با مالی پخش زنده دارد؟ چه ساعتی چه تاریخی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:39 pm

تا لحظاتی دیگه تیم ملی فوتبال مالی به دیدار تیم ملی افوتبال ایران می رود این مسابقه پر از هیجان امروز در حالی به دیدار مالی می رود که مالی قبل از انجام این مسابقه تدارکاتی وو دوستانه با گینه 2 بر 2 مساوی کرده بود و با 3 گل نیز نتجه این بازی را به نفع خود کرده بود و غنا را با همین نتیجه 3 بر 0 شکست داد در ساعت 17:44 دثیقه روز سه شنبه در در ترکیه انتالیا ورزشگاه انتالیا با مالی دیدار می کنه نتیجه پایانی این بازی را هم در این سایت هم از طریق پخش زنده مالی و ایران از شبکه انلاین تلویزیون می توانید ببینید.

لحظه به لحظه تا پایان فوتبال ایران و ازبکستان اسکوچیچ

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:36 pm October 8, 2020

مربی تیم ملی فوتبال ایران اسکوچیچ بود این مربی برای ایران پا قدمش خوب بود چون همین بازی اول که به دست این مربی بزرگ و نامدار کروات انجام می شد به درستی توانست مهرهای ایرانی را در این بازی بچیند و حتی بیشترین استفاده را از 2 بازیکن معروف ای=ران و جهان که در کشورهای اروپایی بازی می کنند استفاده کند حتما در بازی قبلی یادتان هست که هم ازمون گل زد و هم طارمی اینبار نیز به همین صورت اتفاق افتاد انها هر کدام 1 گل زدند و ایران 2 بر 1 ازبکستان را شکست داد گل ازبکها هم خیلی قشنگ زده شد چون پشت به توپ بود و یک چرخش انجام داد گل زد.

ایا رشت فرودگاه دارد؟ در کدام قسمت شهر هست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:19 pm October 7, 2020

برنج گیلان بله شهر رشت فرودگاه دارد این فرودگاه از جانبازان تقربا 3 کیلومتر راه هست
برای اینکه زمینی محصول خوبی بدهد به عوامل زیادی بستگی دارد به موقع رسیدن و ابیاری و کود و زمین را از افت و خلاصه شرایط اب و هخوایی نیز تاثیر دارد در این روستاهها بهترین برنج کاشت و برداشت می شود معمولا 1500 کیلو برنج در 6 هزار متر زمین می شود برداشت کرد این عدد تقریبی است و ممکن است حتی 300 کیلو کمتر یا بیشتر هم بشود
روستاهای بسیار زیادی در استان گیلان قرار دارد که یکی از این روستاهها نامش لشکوم یا لشکام می باشد وقتی از شهر رشت بخواهیم به این روستا برویم تقریبا 40 دقیقه راه است و فاصله اش تا رشت حدودا 45 کیلومتر می باشد قبل از ان باید از کوجصفهان و لولمان گذشت تا به کیاشهر رسید از کیاشهر تا لشکام راه زیادی نیست از استانه هم میشه رفت و حتی از دستک یا لاهیجان روستهای گیلان در نزدیک شهر کیاشهر اینها هستند هر چند این همه روستاهایش نیست روستاهای فوشازده، تازه آباد فوشازده، لشکام، گیلده مثلا ماشک سوخته کوه صفرابسته و بالا، گیلده پایین، امیرهنده، تاسنده، کاچا چهارده، خلشا پایین، تازه مرزیان

6 هزار متر زمین برنجکاری یا شالیزار چقدر برنج می دهد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:18 pm

برای اینکه زمینی محصول خوبی بدهد به عوامل زیادی بستگی دارد به موقع رسیدن و ابیاری و کود و زمین را از افت و خلاصه شرایط اب و هخوایی نیز تاثیر دارد در این روستاهها بهترین برنج کاشت و برداشت می شود معمولا 1500 کیلو برنج در 6 هزار متر زمین می شود برداشت کرد این عدد تقریبی است و ممکن است حتی 300 کیلو کمتر یا بیشتر هم بشود
روستاهای بسیار زیادی در استان گیلان قرار دارد که یکی از این روستاهها نامش لشکوم یا لشکام می باشد وقتی از شهر رشت بخواهیم به این روستا برویم تقریبا 40 دقیقه راه است و فاصله اش تا رشت حدودا 45 کیلومتر می باشد قبل از ان باید از کوجصفهان و لولمان گذشت تا به کیاشهر رسید از کیاشهر تا لشکام راه زیادی نیست از استانه هم میشه رفت و حتی از دستک یا لاهیجان روستهای گیلان در نزدیک شهر کیاشهر اینها هستند هر چند این همه روستاهایش نیست روستاهای فوشازده، تازه آباد فوشازده، لشکام، گیلده مثلا ماشک سوخته کوه صفرابسته و بالا، گیلده پایین، امیرهنده، تاسنده، کاچا چهارده، خلشا پایین، تازه مرزیان

فاصله لشکام تا شهر رشت چقدر است؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:15 pm

روستاهای بسیار زیادی در استان گیلان قرار دارد که یکی از این روستاهها نامش لشکوم یا لشکام می باشد وقتی از شهر رشت بخواهیم به این روستا برویم تقریبا 40 دقیقه راه است و فاصله اش تا رشت حدودا 45 کیلومتر می باشد قبل از ان باید از کوجصفهان و لولمان گذشت تا به کیاشهر رسید از کیاشهر تا لشکام راه زیادی نیست از استانه هم میشه رفت و حتی از دستک یا لاهیجان روستهای گیلان در نزدیک شهر کیاشهر اینها هستند هر چند این همه روستاهایش نیست روستاهای فوشازده، تازه آباد فوشازده، لشکام، گیلده مثلا ماشک سوخته کوه صفرابسته و بالا، گیلده پایین، امیرهنده، تاسنده، کاچا چهارده، خلشا پایین، تازه مرزیان

ایا الان نیاز به چتر هست؟ ایا امروز در جابکسر هوا بارانیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:01 pm October 6, 2020

بله هوا فعلا در چابکسر و در کلاچای و شلمان و املش نیز بارانی هست بقیه شهرها هم باران می بارد
هوا را در استان گیلان هر کسی میخواد پیش بینی کنه تقریبا اسان و راحت است چون بیشتر مواقع استان گیلان یعنی مساوی باران یا نیمه ابری یا تمام ابری و بارانی هست چگونه میتوان فهمید هوا برای فردا در شهرهای خمام و غازیان چگونه است؟ این 2 شهر هم برای فردا بارانی هست در تاریخ 16/7/99
باران که از 2 روز قبل در همه شهرهای استان گیلان شروع شده بود و فقط در بعضی مواقع به طور موقت قطع می شود هنوز هم ادامه داره پیش بینی می شود این روند فردا چهارشنبه 16 مهر ماه سال 1399 هم اداکه داشته باشه پیش بینی اب و هوای شهرهای کیاشهر لولمان و کوچصفهان و اطراف گیلوا گرباسده
در یکی دو شب قبل وضعیت اب و هوای 3 شهر در استان گیلان در همین لحظه در 2 شب قبل نیمه های شب رعد و برق شدیدی زد و این رعدو برق تقریبا چند دقیقه ادامه داشت و زمین و زمان را روشن می کرد یکی از این رعدو برق ها صدای مهیبی داد مثل این بود که اسمان ترکیده باشه نور سفید رنگی همه جا را روشن کرد پس از ان باران تندی امد و هوای شهرهای بندر انزلی و رشت و فومن بارانی شد همان باران تا امروز که سه شنبه 15 مهرماه و ساعت 9 شب هست با شدت کم و در بعضی مواقع هم زیاد ادامه داره شهرهای لاهیجان شفت و رودسر و هم چنین رامسر چابکسر و لنگرود نیز بارانی هست.ه

چگونه میتوان فهمید هوا برای فردا در شهرهای خمام و غازیان چگونه است؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:00 pm

هوا را در استان گیلان هر کسی میخواد پیش بینی کنه تقریبا اسان و راحت است چون بیشتر مواقع استان گیلان یعنی مساوی باران یا نیمه ابری یا تمام ابری و بارانی هست چگونه میتوان فهمید هوا برای فردا در شهرهای خمام و غازیان چگونه است؟ این 2 شهر هم برای فردا بارانی هست در تاریخ 16/7/99
باران که از 2 روز قبل در همه شهرهای استان گیلان شروع شده بود و فقط در بعضی مواقع به طور موقت قطع می شود هنوز هم ادامه داره پیش بینی می شود این روند فردا چهارشنبه 16 مهر ماه سال 1399 هم اداکه داشته باشه پیش بینی اب و هوای شهرهای کیاشهر لولمان و کوچصفهان و اطراف گیلوا گرباسده
در یکی دو شب قبل وضعیت اب و هوای 3 شهر در استان گیلان در همین لحظه در 2 شب قبل نیمه های شب رعد و برق شدیدی زد و این رعدو برق تقریبا چند دقیقه ادامه داشت و زمین و زمان را روشن می کرد یکی از این رعدو برق ها صدای مهیبی داد مثل این بود که اسمان ترکیده باشه نور سفید رنگی همه جا را روشن کرد پس از ان باران تندی امد و هوای شهرهای بندر انزلی و رشت و فومن بارانی شد همان باران تا امروز که سه شنبه 15 مهرماه و ساعت 9 شب هست با شدت کم و در بعضی مواقع هم زیاد ادامه داره شهرهای لاهیجان شفت و رودسر و هم چنین رامسر چابکسر و لنگرود نیز بارانی هست.ه

مطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2020 - All Rights reserved ® - Contact us