مقالات | Armin3D.com

در باره فضای دور دست و سیاه چاله ها

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:24 pm January 25, 2022

شگفتی های دنیا بی پایان است و این جهان پر از معماهای حل نشده هست

magine a place where all matter is squeezed in so tight that nothing at all can escape. Planets, moons even light in fact nothing at all! The gravitational force is so large that anything coming even remotely close to it is sucked in, this, in essence, defines a black hole. But how did they come to be? Check out these 7 facts below about these amazing objects.

 1. X-ray astronomy discovered the very first black hole.

The very first black hole ever discovered named Cygnus X-1 was discovered way back in the 1960s, but it wasn’t actually identified as a black hole for at least another decade. NASA state that Cygnus X-1 is around 10 times bigger than our sun, a nearby giant star which is around 20 times bigger than our sun is bleeding due to the massive X-ray emission coming from the black hole.

What Is A Black Hole: 7 Truly Amazing Facts | Brain Berries

 1. What does a black hole look like?

A black hole is ‘black’ meaning no light can escape from it, this means it is impossible to see or sense a black hole using any of our instruments. The key (according to NASA), to actually see a black hole is to study the effects it has on its environment. Passing stars are ripped to shreds by the black hole due to the massive pull on them, when this happens the matter from the star gets brighter and hotter, glowing in X-rays.

What does a black hole look like? | Brain Berries

 1. How big is a black hole?

NASA says that there are at least three types of black hole ranging from ‘relative squeakers’ to black holes that dominate an entire galaxy. The smallest black holes are called Primordial ranging from the size of 1 atom to the size of a mountain, the most common black holes are Stellar black holes and can be up to 20 times the size of our sun – there are dozens of them in the Milky Way. Supermassive Black Holes are the really big ones at the centres of galaxies, more than 1 million times bigger than the sun.

سیاه چاله در اعماق فضای بیکران

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:23 pm

در دنیای بالای سرمان چه خبر است داستان شب در باره ستارگان و سیارات بود نمییدونم هنوز هم از تلویزیون پخش میشه یا نه

magine a place where all matter is squeezed in so tight that nothing at all can escape. Planets, moons even light in fact nothing at all! The gravitational force is so large that anything coming even remotely close to it is sucked in, this, in essence, defines a black hole. But how did they come to be? Check out these 7 facts below about these amazing objects.

 1. X-ray astronomy discovered the very first black hole.

The very first black hole ever discovered named Cygnus X-1 was discovered way back in the 1960s, but it wasn’t actually identified as a black hole for at least another decade. NASA state that Cygnus X-1 is around 10 times bigger than our sun, a nearby giant star which is around 20 times bigger than our sun is bleeding due to the massive X-ray emission coming from the black hole.

What Is A Black Hole: 7 Truly Amazing Facts | Brain Berries

 1. What does a black hole look like?

A black hole is ‘black’ meaning no light can escape from it, this means it is impossible to see or sense a black hole using any of our instruments. The key (according to NASA), to actually see a black hole is to study the effects it has on its environment. Passing stars are ripped to shreds by the black hole due to the massive pull on them, when this happens the matter from the star gets brighter and hotter, glowing in X-rays.

What does a black hole look like? | Brain Berries

 1. How big is a black hole?

NASA says that there are at least three types of black hole ranging from ‘relative squeakers’ to black holes that dominate an entire galaxy. The smallest black holes are called Primordial ranging from the size of 1 atom to the size of a mountain, the most common black holes are Stellar black holes and can be up to 20 times the size of our sun – there are dozens of them in the Milky Way. Supermassive Black Holes are the really big ones at the centres of galaxies, more than 1 million times bigger than the sun.

سیاه جاله How big is a black hole?

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:22 pm

space big do you like moor about space black? سیاه چاله مرموز و اسرار آن

magine a place where all matter is squeezed in so tight that nothing at all can escape. Planets, moons even light in fact nothing at all! The gravitational force is so large that anything coming even remotely close to it is sucked in, this, in essence, defines a black hole. But how did they come to be? Check out these 7 facts below about these amazing objects.

 1. X-ray astronomy discovered the very first black hole.

The very first black hole ever discovered named Cygnus X-1 was discovered way back in the 1960s, but it wasn’t actually identified as a black hole for at least another decade. NASA state that Cygnus X-1 is around 10 times bigger than our sun, a nearby giant star which is around 20 times bigger than our sun is bleeding due to the massive X-ray emission coming from the black hole.

What Is A Black Hole: 7 Truly Amazing Facts | Brain Berries

 1. What does a black hole look like?

A black hole is ‘black’ meaning no light can escape from it, this means it is impossible to see or sense a black hole using any of our instruments. The key (according to NASA), to actually see a black hole is to study the effects it has on its environment. Passing stars are ripped to shreds by the black hole due to the massive pull on them, when this happens the matter from the star gets brighter and hotter, glowing in X-rays.

What does a black hole look like? | Brain Berries

 1. How big is a black hole?

NASA says that there are at least three types of black hole ranging from ‘relative squeakers’ to black holes that dominate an entire galaxy. The smallest black holes are called Primordial ranging from the size of 1 atom to the size of a mountain, the most common black holes are Stellar black holes and can be up to 20 times the size of our sun – there are dozens of them in the Milky Way. Supermassive Black Holes are the really big ones at the centres of galaxies, more than 1 million times bigger than the sun.

آنچه برای شما بی ارزش است برای دیگری رویای بزرگی است

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:44 pm January 10, 2022

ادامه بیشتر در سایت armin3d

آنچه برای شما بی ارزش است برای دیگری رویای بزرگی است.

– کاری که می‌کنید، جایی که می‌روید وانسانی که هستید، نمیتواند شما را خوشحال کند، اینکه زندگی را چگونه می‌بینید شما را خوشحال می‌کند.

– انسان‌ها فقط چیز‌هایی را می‌بینند که خودشان دوست دارندببینند.

– اگر بیش از حد برای ارزشیابی خودو دیگران وقت بگذارید هرگز نمی‌توانید خودتان یا دیگران را دوست داشته باشید.

– دنیا را از شیشه جلو ببینید نه از آینه‌های کناری.

– انتخاب اینکه چه زمانی و چگونه بمیرید با شما نیست، اما انتخاب چگونه گذران زمان باقی مانده تا مرگ با شما است.

– پشیمانی‌ها را کنار بگذارید، آن‌ها فقط بهانه‌های افراد شکست خورده هستند، هنوز فرصت‌های زیادی روبروی شما است.

بد نیست جملات آرامش دهنده را بخوانید

مسیر زندگی یک طناب باریک است که اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید سقوط شما حتمی است….

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اش اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه…

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ… ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣی ﺧﻮاﻫﻴﺪ. اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ آن را ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی ﻳک اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ

همیشه یک کار انجام دادن یعنی از دست دادن فرصتهایی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:38 pm

این فرصتها با تغیرات در فکر امکانپذیر می شوند ممکن است یک فرصتی در یک مسیری دیگر در یک فکر و رویایی جدیدتر و در نهایت تصمیم جدید باشه

آنچه برای شما بی ارزش است برای دیگری رویای بزرگی است.

– کاری که می‌کنید، جایی که می‌روید وانسانی که هستید، نمیتواند شما را خوشحال کند، اینکه زندگی را چگونه می‌بینید شما را خوشحال می‌کند.

– انسان‌ها فقط چیز‌هایی را می‌بینند که خودشان دوست دارندببینند.

– اگر بیش از حد برای ارزشیابی خودو دیگران وقت بگذارید هرگز نمی‌توانید خودتان یا دیگران را دوست داشته باشید.

– دنیا را از شیشه جلو ببینید نه از آینه‌های کناری.

– انتخاب اینکه چه زمانی و چگونه بمیرید با شما نیست، اما انتخاب چگونه گذران زمان باقی مانده تا مرگ با شما است.

– پشیمانی‌ها را کنار بگذارید، آن‌ها فقط بهانه‌های افراد شکست خورده هستند، هنوز فرصت‌های زیادی روبروی شما است.

بد نیست جملات آرامش دهنده را بخوانید

مسیر زندگی یک طناب باریک است که اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید سقوط شما حتمی است….

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اش اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه…

ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ… ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣی ﺧﻮاﻫﻴﺪ. اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ آن را ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی ﻳک اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ

در خانه نشسته اید ناگهان احساس میکنید سگ واق واق میکنه چرا؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 1:05 pm

در در خانه نشسته اید ناگهان احساس میکنید سگ واق واق میکنه چرا؟ حالی که به او غذا به اندازه کافی داده اید یا گاو نعرع می کنه در حالی که همه چیز خوب و علف هم به اندازه کافی خورده هست دزدی هم در نزدیک خانه نیست چه اتفاقی قرار است بیفتد که گاوها زودتر می فهمند آیا سیگنال صداهایی از زمین می شنوند و قرار است زلزله بیاید آیا این هشدارها را باید جدی تلقی کرد و زلزله نگاهای طبیعی هستند حداقل آیا حیوانات می توانند آینده را زودتر ببینند؟ چند ثانیه یا چند دقیقه را؟ گوزن های شاخدار و گاوها و سگها حتما در خبرها شنیده اید که بعضی از حیوانات قبل از اینکه زلزله رخ دهد زودتر با خبر می شوند و زوزه می کشند سگها واق واق می کنند گربه ها میو میو می کنند آیا گربه ها می توانند آینده را پیش بینی کنند؟ در بعضی از مسابقات فوتبال مثلا همین جام جهانی از گربه خواستند تا نتیجه بازی ها را تعین کند عجسب اینجاست که گربه درست گفته فرض کنیم در یک بازی به صورت کاملا شانسی این کار را امجام داد اما نکته باورنکردنی اینجاست که گربه توانست بیشتر از چند بازی را درست پیش بینی کند گربه ای در نزدیکی شما هست و می خواهید او را نو.ازش کنید یا به او غذا بدهید می بینید گربه بدون اینکه غذایی به او بدهید منتظر هست تا لقمه ای به آن بدهید و همانطور هاج و واج نگاهتان می کند حلال تصمیم می گیرید به او غذا ندهید و می خواهید او ر بترسانید میبینید گربه فرار می کند بدون اینکه هنوز او را ترسانیده باشید آیا گربه ها واقعا قادرند آینده نزدیک خیلی نزدیک را پیش بینی کنند؟

آیا حیوانات می توانند آینده را زودتر ببینند؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 1:03 pm

حداقل آیا حیوانات می توانند آینده را زودتر ببینند؟ چند ثانیه یا چند دقیقه را؟ گوزن های شاخدار و گاوها و سگها حتما در خبرها شنیده اید که بعضی از حیوانات قبل از اینکه زلزله رخ دهد زودتر با خبر می شوند و زوزه می کشند سگها واق واق می کنند گربه ها میو میو می کنند آیا گربه ها می توانند آینده را پیش بینی کنند؟ در بعضی از مسابقات فوتبال مثلا همین جام جهانی از گربه خواستند تا نتیجه بازی ها را تعین کند عجسب اینجاست که گربه درست گفته فرض کنیم در یک بازی به صورت کاملا شانسی این کار را امجام داد اما نکته باورنکردنی اینجاست که گربه توانست بیشتر از چند بازی را درست پیش بینی کند گربه ای در نزدیکی شما هست و می خواهید او را نو.ازش کنید یا به او غذا بدهید می بینید گربه بدون اینکه غذایی به او بدهید منتظر هست تا لقمه ای به آن بدهید و همانطور هاج و واج نگاهتان می کند حلال تصمیم می گیرید به او غذا ندهید و می خواهید او ر بترسانید میبینید گربه فرار می کند بدون اینکه هنوز او را ترسانیده باشید آیا گربه ها واقعا قادرند آینده نزدیک خیلی نزدیک را پیش بینی کنند؟

آیا گربه ها می توانند آینده را پیش بینی کنند؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 1:00 pm

آیا گربه ها می توانند آینده را پیش بینی کنند؟ در بعضی از مسابقات فوتبال مثلا همین جام جهانی از گربه خواستند تا نتیجه بازی ها را تعین کند عجسب اینجاست که گربه درست گفته فرض کنیم در یک بازی به صورت کاملا شانسی این کار را امجام داد اما نکته باورنکردنی اینجاست که گربه توانست بیشتر از چند بازی را درست پیش بینی کند گربه ای در نزدیکی شما هست و می خواهید او را نو.ازش کنید یا به او غذا بدهید می بینید گربه بدون اینکه غذایی به او بدهید منتظر هست تا لقمه ای به آن بدهید و همانطور هاج و واج نگاهتان می کند حلال تصمیم می گیرید به او غذا ندهید و می خواهید او ر بترسانید میبینید گربه فرار می کند بدون اینکه هنوز او را ترسانیده باشید آیا گربه ها واقعا قادرند آینده نزدیک خیلی نزدیک را پیش بینی کنند؟

What does a black hole look like?

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 7:16 pm January 2, 2022
 1. X-ray astronomy discovered the very first black hole.

The very first black hole ever discovered named Cygnus X-1 was discovered way back in the 1960s, but it wasn’t actually identified as a black hole for at least another decade. NASA state that Cygnus X-1 is around 10 times bigger than our sun, a nearby giant star which is around 20 times bigger than our sun is bleeding due to the massive X-ray emission coming from the black hole.

What Is A Black Hole: 7 Truly Amazing Facts | Brain Berries

 1. What does a black hole look like?

A black hole is ‘black’ meaning no light can escape from it, this means it is impossible to see or sense a black hole using any of our instruments. The key (according to NASA), to actually see a black hole is to study the effects it has on its environment. Passing stars are ripped to shreds by the black hole due to the massive pull on them, when this happens the matter from the star gets brighter and hotter, glowing in X-rays.

What does a black hole look like? | Brain Berries

 1. How big is a black hole?

NASA says that there are at least three types of black hole ranging from ‘relative squeakers’ to black holes that dominate an entire galaxy. The smallest black holes are called Primordial ranging from the size of 1 atom to the size of a mountain, the most common black holes are Stellar black holes and can be up to 20 times the size of our sun – there are dozens of them in the Milky Way. Supermassive Black Holes are the really big ones at the centres of galaxies, more than 1 million times bigger than the sun.

سیل و سیلابها به کجا می ریزند؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:22 am January 1, 2022

معمولا سیلها راهی به نزدیکترین رودخانه ها دارند می ریزند و اگر رودخانه ای نباشد به دل زمین فرو می روند سیل که بیاد همه چیز رو که در سر راه خودش ببینه میبره یک درخت برای سیل مانند یک چوب کبریت هست چگونه میتوان جلوی سیل ایستاد و غرق نشد؟ سیل ناگهان میاد و خبر نمیماشینها به همدیگر برخورد می کنه سیل ویرانگر فرار از سیل و سیل زدگی و خشم سیل ترسناکه و حتی ممکنه ادم رو سیل با خودش ببره غرق کنه همین چند روز پیش در مالزی سیل امد و چندین نفر مردند برای فرار از سیل بهتره قبل از اینکه سیلابی بشه فرار کرد و به جای بلندتر رفت کنه قبل از سیل باران خیلی زیادی میباره با سرعت بسیار بالا شروع بع باریدن میکنه اگر این باران همانطور با سرعت و تند تند خیلی بیاره و اصلا قطع نشه احتمال اینکه سیل و ویبرانی بیاد زیاده ام ایا راهی هست بشه از سیل فرار کرد سیل که بیاد هر چی جلوی خودش باشه مثل اسباب بازی و قایق بادی با خودش می بره و باید برای فرار از سیل زود از ان مرحله رد شد و به بلندیها رفت شاید در اینده مثقلا در 50 سال دیگه جاده ها طوری ساخته بشن وقتی سیل اومد بر روی ستونهایی که این جاده قرار میگیره مانند آسانسور بره بالتر از سیل قرار بگیره بره

سیل ویرانگر فرار از سیل و سیل زدگی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:18 am

سیل که بیاد همه چیز رو که در سر راه خودش ببینه میبره یک درخت برای سیل مانند یک چوب کبریت هست چگونه میتوان جلوی سیل ایستاد و غرق نشد؟ سیل ناگهان میاد و خبر نمیماشینها به همدیگر برخورد می کنه سیل ویرانگر فرار از سیل و سیل زدگی و خشم سیل ترسناکه و حتی ممکنه ادم رو سیل با خودش ببره غرق کنه همین چند روز پیش در مالزی سیل امد و چندین نفر مردند برای فرار از سیل بهتره قبل از اینکه سیلابی بشه فرار کرد و به جای بلندتر رفت کنه قبل از سیل باران خیلی زیادی میباره با سرعت بسیار بالا شروع بع باریدن میکنه اگر این باران همانطور با سرعت و تند تند خیلی بیاره و اصلا قطع نشه احتمال اینکه سیل و ویبرانی بیاد زیاده ام ایا راهی هست بشه از سیل فرار کرد سیل که بیاد هر چی جلوی خودش باشه مثل اسباب بازی و قایق بادی با خودش می بره و باید برای فرار از سیل زود از ان مرحله رد شد و به بلندیها رفت شاید در اینده مثقلا در 50 سال دیگه جاده ها طوری ساخته بشن وقتی سیل اومد بر روی ستونهایی که این جاده قرار میگیره مانند آسانسور بره بالتر از سیل قرار بگیره بره

چگونه میتوان جلوی سیل ایستاد و غرق نشد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:16 am

چگونه میتوان جلوی سیل ایستاد و غرق نشد؟ سیل ناگهان میاد و خبر نمیماشینها به همدیگر برخورد می کنه و خشم سیل ترسناکه و حتی ممکنه ادم رو سیل با خودش ببره غرق کنه همین چند روز پیش در مالزی سیل امد و چندین نفر مردند برای فرار از سیل بهتره قبل از اینکه سیلابی بشه فرار کرد و به جای بلندتر رفت کنه قبل از سیل باران خیلی زیادی میباره با سرعت بسیار بالا شروع بع باریدن میکنه اگر این باران همانطور با سرعت و تند تند خیلی بیاره و اصلا قطع نشه احتمال اینکه سیل و ویبرانی بیاد زیاده ام ایا راهی هست بشه از سیل فرار کرد سیل که بیاد هر چی جلوی خودش باشه مثل اسباب بازی و قایق بادی با خودش می بره و باید برای فرار از سیل زود از ان مرحله رد شد و به بلندیها رفت شاید در اینده مثقلا در 50 سال دیگه جاده ها طوری ساخته بشن وقتی سیل اومد بر روی ستونهایی که این جاده قرار میگیره مانند آسانسور بره بالتر از سیل قرار بگیره بره

آرامش پس از طوفان و سیلی که در کوالامپور افتاد برگشت

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 10:07 am December 21, 2021

آرامش پس از طوفان و سیلی که در کوالامپور افتاد برگشت در 3 روز گذشته در روز شنبه باران و طوفانی که در مالزی آمد پس از یک روز بارندگی شدید تمام شد و هوا آفتابی شد و این سیل ویرانگر خسارت زیادی را بر چای گگذاشت. هم اکنون باران و سیل در پنانگ یکی دیگر از استانهای ایالت مالزی بارندگی شدید اشت و کم کم از انجا خارج و به کشورهای همجوار اندونزی تایلند فیلی پین و دورو برش خواهد رسید.

از مالزی چه خبر؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:52 am

خبری هم از مالزی 2 خبر از باد نسبتا شدید در استان گیلان شهر کولامپور مالزی و پنانگ اما همین امروز در شهرهای استان گیلان هو فتابی هست اما باد می وزد که باعث خسارتی هم شده است و تابلوهای مغازه ها را از جا کنده اما خبری هم از مالزی آرامش پس از طوفان و سیلی که در کوالامپور افتاد برگشت در 3 روز گذشته در روز شنبه باران و طوفانی که در مالزی آمد پس از یک روز بارندگی شدید تمام شد و هوا آفتابی شد و این سیل ویرانگر خسارت زیادی را بر چای گگذاشت. هم اکنون باران و سیل در پنانگ یکی دیگر از استانهای ایالت مالزی بارندگی شدید اشت و کم کم از انجا خارج و به کشورهای همجوار اندونزی تایلند فیلی پین و دورو برش خواهد رسید.

2 خبر از باد نسبتا شدید در استان گیلان

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:52 am

خبری هم از مالزی 2 خبر از باد نسبتا شدید در استان گیلان شهر کولامپور مالزی و پنانگ اما همین امروز در شهرهای استان گیلان هو فتابی هست اما باد می وزد که باعث خسارتی هم شده است و تابلوهای مغازه ها را از جا کنده اما خبری هم از مالزی آرامش پس از طوفان و سیلی که در کوالامپور افتاد برگشت در 3 روز گذشته در روز شنبه باران و طوفانی که در مالزی آمد پس از یک روز بارندگی شدید تمام شد و هوا آفتابی شد و این سیل ویرانگر خسارت زیادی را بر چای گگذاشت. هم اکنون باران و سیل در پنانگ یکی دیگر از استانهای ایالت مالزی بارندگی شدید اشت و کم کم از انجا خارج و به کشورهای همجوار اندونزی تایلند فیلی پین و دورو برش خواهد رسید.

چگونه یک چای خوشمزه خوش طعم خوشبو درست کنیم؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:22 pm December 17, 2021

چای را وقتی آدم مینوشد متوجه میشود که به به عجب چایی نوشیده و به همه میگه در فلان قهوه خانه یک چای کمر باریک استکانی دور طلایی چقدر بلایی و نعلبکی سفید که رنگ سبز یا قرمز هم دور نعلبکی داشت نوشیدم به این میگن چای

آیا چای هم خراب میشه؟ چگونه یک چای خوشمزه خوش طعم خوشبو درست کنیم؟ چقدر زمان میبره چای خراب بشه؟ چای به این زودی ها خراب نمیشه مخصوصا اگر در یک جای خشک و بدور از نور باشه و جایش هم تاریک باشد و آب نحوره یا در ظرفی که مخصوص نگهداری چای هست اما نباید انتظار داشت چایی که مثلا چندین سال بیشتر از 3 سال نگهداری شده مانند چای تازه کیفیت داشته باشه

همه مردم جهان این نوشیدنی داغ را دوست دارند چای درجه دو 2 چیست؟ طرز تهیه آن چگونه است؟ بعضی ها اصلا بدون ص رف چای روزشان شب نمی شود و چ.من کافیین داره برای رفع خستگی خوب است:

دستور تهیه و درست کردن چای طبیعی چای درجه 2 چیست؟ چای قلم درجه 2 از نظر ظاهری مانند چای قلم درجه 1 درشت تر از چای های سیاه دیگر می باشد ولی با این تفاوت که مقدار چوب چای بیشتری نسبت به چای قلم درجه 1 دارد . لازم به ذکر است چوب چای خاصیت چای را داراست . این چای خیلی اقتصادی بوده ، دارای طعمی گس و خوشرنگ میباشد .چای درجه دو 2 چیست؟ طرز تهیه آن چگونه است؟ و برای چایخانه ها ، قهوه خانه ها و سفره خانه ها خیلی مورد استفاده قرار میگیرد .طرز تهیه و روش درست کردن آن چگونه است؟

1.اول قوری رو با آب جوش شستشو بدید.

 1. بهتره از آب تصفیه شده یا آبهای سبک با املاح پایین
  مثل آب چشمه یا معدنی استفاده کنید.

3.آب کتری یا سماور نباید بیش از 5 دقیقه جوشیده باشد.(منظورم اینه که فاصله ی به جوش اومدن آب تا ریختنش تو قوری بهتره بیشتر از پنج دقیقه نشه)

 1. برای هر یک استکان چای،یک قاشق چایخوری چای خشک داخل قوری بریزید(بهتره از قوری چینی استفاده کنید.)
 2. قوری رو در حرارت غیر مستقیم و روی کتری یا سماور قرار بدید و روی قوری رو با پارچه تمیز بپوشانید و حداقل 25 دقیقه صبر کنید،
  سپس با یک قاشق تمیز یک بار چای رو هم بزنید و بعد از آن نوش جان بفرمایید.

آیا چای هم خراب می شود؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:19 pm

آیا چای هم خراب میشه؟ چقدر زمان میبره چای خراب بشه؟ چای به این زودی ها خراب نمیشه مخصوصا اگر در یک جای خشک و بدور از نور باشه و جایش هم تاریک باشد و آب نحوره یا در ظرفی که مخصوص نگهداری چای هست اما نباید انتظار داشت چایی که مثلا چندین سال بیشتر از 3 سال نگهداری شده مانند چای تازه کیفیت داشته باشه

همه مردم جهان این نوشیدنی داغ را دوست دارند چای درجه دو 2 چیست؟ طرز تهیه آن چگونه است؟ بعضی ها اصلا بدون ص رف چای روزشان شب نمی شود و چ.من کافیین داره برای رفع خستگی خوب است:

دستور تهیه و درست کردن چای طبیعی چای درجه 2 چیست؟ چای قلم درجه 2 از نظر ظاهری مانند چای قلم درجه 1 درشت تر از چای های سیاه دیگر می باشد ولی با این تفاوت که مقدار چوب چای بیشتری نسبت به چای قلم درجه 1 دارد . لازم به ذکر است چوب چای خاصیت چای را داراست . این چای خیلی اقتصادی بوده ، دارای طعمی گس و خوشرنگ میباشد .چای درجه دو 2 چیست؟ طرز تهیه آن چگونه است؟ و برای چایخانه ها ، قهوه خانه ها و سفره خانه ها خیلی مورد استفاده قرار میگیرد .طرز تهیه و روش درست کردن آن چگونه است؟

1.اول قوری رو با آب جوش شستشو بدید.

 1. بهتره از آب تصفیه شده یا آبهای سبک با املاح پایین
  مثل آب چشمه یا معدنی استفاده کنید.

3.آب کتری یا سماور نباید بیش از 5 دقیقه جوشیده باشد.(منظورم اینه که فاصله ی به جوش اومدن آب تا ریختنش تو قوری بهتره بیشتر از پنج دقیقه نشه)

 1. برای هر یک استکان چای،یک قاشق چایخوری چای خشک داخل قوری بریزید(بهتره از قوری چینی استفاده کنید.)
 2. قوری رو در حرارت غیر مستقیم و روی کتری یا سماور قرار بدید و روی قوری رو با پارچه تمیز بپوشانید و حداقل 25 دقیقه صبر کنید،
  سپس با یک قاشق تمیز یک بار چای رو هم بزنید و بعد از آن نوش جان بفرمایید.

چای درجه دو 2 چیست؟ طرز تهیه آن چگونه است؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:16 pm

همه مردم جهان این نوشیدنی داغ را دوست دارند چای درجه دو 2 چیست؟ طرز تهیه آن چگونه است؟ بعضی ها اصلا بدون ص رف چای روزشان شب نمی شود و چ.من کافیین داره برای رفع خستگی خوب است:

دستور تهیه و درست کردن چای طبیعی چای درجه 2 چیست؟ چای قلم درجه 2 از نظر ظاهری مانند چای قلم درجه 1 درشت تر از چای های سیاه دیگر می باشد ولی با این تفاوت که مقدار چوب چای بیشتری نسبت به چای قلم درجه 1 دارد . لازم به ذکر است چوب چای خاصیت چای را داراست . این چای خیلی اقتصادی بوده ، دارای طعمی گس و خوشرنگ میباشد .چای درجه دو 2 چیست؟ طرز تهیه آن چگونه است؟ و برای چایخانه ها ، قهوه خانه ها و سفره خانه ها خیلی مورد استفاده قرار میگیرد .طرز تهیه و روش درست کردن آن چگونه است؟

1.اول قوری رو با آب جوش شستشو بدید.

 1. بهتره از آب تصفیه شده یا آبهای سبک با املاح پایین
  مثل آب چشمه یا معدنی استفاده کنید.

3.آب کتری یا سماور نباید بیش از 5 دقیقه جوشیده باشد.(منظورم اینه که فاصله ی به جوش اومدن آب تا ریختنش تو قوری بهتره بیشتر از پنج دقیقه نشه)

 1. برای هر یک استکان چای،یک قاشق چایخوری چای خشک داخل قوری بریزید(بهتره از قوری چینی استفاده کنید.)
 2. قوری رو در حرارت غیر مستقیم و روی کتری یا سماور قرار بدید و روی قوری رو با پارچه تمیز بپوشانید و حداقل 25 دقیقه صبر کنید،
  سپس با یک قاشق تمیز یک بار چای رو هم بزنید و بعد از آن نوش جان بفرمایید.

دریای اوخوتسک کجاست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:51 am December 5, 2021

دریای اوخوتسک کجاست؟ شیریرتوکو و هوکایدو کجاست؟ زیبایهای آن آیا هوس کردید به دیدن هوکایدو بروید پیاده روی در پارک ملی شیرتوکو، هوکایدو، ژاپن دیدنیهای کشور زاپن کدام هست؟ دیدنیهای کشور زاپن کدام هست؟ خرسهای قهوه ای کشور زیبای زاپن اگر به زاپن توکیو سفر کردیم کجاها بریم خرسهار از نزدیک بینیم در اینجا کاملا نوشته شده و این مطالب را بخوانید اگر به زاپن توکیو سفر کردیم کجاها بریم خرسهار از نزدیک بینیم در اینجا کاملا نوشته شده و این مطالب را بخوانید
یکی از وحشی‌ترین و دورافتاده‌ترین بخش‌های ژاپن، شبه‌جزیره شیرتوکو از لبه شمال شرقی جزیره هوکایدو به دریای اوخوتسک می‌آید. پارک ملی بزرگ در اینجا نامی مشابه با شبه جزیره دارد، کلمه ای که از عبارت زبان بومی آینو به معنای «انتهای زمین» یا «مکانی که زمین بیرون زده است» گرفته شده است. و در حالی که نقاطی در پارک ملی شیرتوکو وجود دارد که دارای مسیرهای پیاده‌روی، نقاط دیدبانی و جاده‌هایی هستند که به خوبی نگهداری می‌شوند، بیشتر منطقه جنگلی انبوه و بکر است که توسط قله‌های کوه، از جمله کوه آتشفشانی نمادین رائوسو، نظارت می‌شود. شاید ماندن در گذرگاه های مرتفع چندان ایده بدی نباشد – گفته می شود پارک ملی Shiretoko خانه بزرگ ترین جمعیت خرس های قهوه ای ژاپن است. Boardwalk in Shiretoko National Park, Hokkaido, Japan
One of the wildest and most far-flung parts of Japan, the Shiretoko Peninsula juts into the Sea of Okhotsk from the far northeastern edge of Hokkaido island. The large national park here shares the same name as the peninsula, a word derived from the indigenous Ainu language phrase meaning ‘the end of the earth’ or ‘the place where the earth protrudes’. And while there are spots in Shiretoko National Park that offer well-maintained walkways, lookout points and roads, most of the area is thickly forested and pristine, overseen by mountain peaks, including the iconic stratovolcano Mount Rausu. Perhaps it’s not such a bad idea to stay on the elevated walkways – Shiretoko National Park is said to be home to Japan’s largest population of brown bears.

کجاست؟ وحشی‌ترین و دورافتاده‌ترین بخش‌های ژاپن

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:50 am

شیرتوکو و هوکایدو کجاست؟ زیبایهای آن آیا هوس کردید به دیدن هوکایدو بروید پیاده روی در پارک ملی شیرتوکو، هوکایدو، ژاپن دیدنیهای کشور زاپن کدام هست؟ دیدنیهای کشور زاپن کدام هست؟ خرسهای قهوه ای کشور زیبای زاپن اگر به زاپن توکیو سفر کردیم کجاها بریم خرسهار از نزدیک بینیم در اینجا کاملا نوشته شده و این مطالب را بخوانید اگر به زاپن توکیو سفر کردیم کجاها بریم خرسهار از نزدیک بینیم در اینجا کاملا نوشته شده و این مطالب را بخوانید
یکی از وحشی‌ترین و دورافتاده‌ترین بخش‌های ژاپن، شبه‌جزیره شیرتوکو از لبه شمال شرقی جزیره هوکایدو به دریای اوخوتسک می‌آید. پارک ملی بزرگ در اینجا نامی مشابه با شبه جزیره دارد، کلمه ای که از عبارت زبان بومی آینو به معنای «انتهای زمین» یا «مکانی که زمین بیرون زده است» گرفته شده است. و در حالی که نقاطی در پارک ملی شیرتوکو وجود دارد که دارای مسیرهای پیاده‌روی، نقاط دیدبانی و جاده‌هایی هستند که به خوبی نگهداری می‌شوند، بیشتر منطقه جنگلی انبوه و بکر است که توسط قله‌های کوه، از جمله کوه آتشفشانی نمادین رائوسو، نظارت می‌شود. شاید ماندن در گذرگاه های مرتفع چندان ایده بدی نباشد – گفته می شود پارک ملی Shiretoko خانه بزرگ ترین جمعیت خرس های قهوه ای ژاپن است. Boardwalk in Shiretoko National Park, Hokkaido, Japan
One of the wildest and most far-flung parts of Japan, the Shiretoko Peninsula juts into the Sea of Okhotsk from the far northeastern edge of Hokkaido island. The large national park here shares the same name as the peninsula, a word derived from the indigenous Ainu language phrase meaning ‘the end of the earth’ or ‘the place where the earth protrudes’. And while there are spots in Shiretoko National Park that offer well-maintained walkways, lookout points and roads, most of the area is thickly forested and pristine, overseen by mountain peaks, including the iconic stratovolcano Mount Rausu. Perhaps it’s not such a bad idea to stay on the elevated walkways – Shiretoko National Park is said to be home to Japan’s largest population of brown bears.

مطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2022 - All Rights reserved ® - Contact us