برای قراردادن وضعیت آب و هوا در وب سایت خود کد زیر را در صفحات خود قرار دهید.
کافی است در قسمت کد, کد شهر مورد نظرتان را قرار دهید.
لیست کد ها را می توانید در زیر ببینید:

 "code=IRXX0018"

کد

نام شهر

کد

نام شهر

IRXX0016 تبریز IRXX0018 تهران
IRXX0032 اهواز IRXX0003 اصفهان
IRXX0001 آبادان IRXX0015 شیراز
IRXX0033 بندرعباس IRXX0008 مشهد
IRXX0026 بابلسر IRXX0006 کرج
IRXX0029 کرمانشاه IRXX0034 کرمان
IRXX0023 ارومیه IRXX0025 رامسر
IRXX0031 بیرجند IRXX0019 یزد
IRXX0007 مرودشت IRXX0022 خوی
IRXX0028 تربت حیدریه IRXX0020 زاهدان
IRXX0030 اراک IRXX0027 سبزوار

 

دریافت کد

 

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2021 - All Rights reserved ® - Contact us