ثبت اطلاعات خانوار برای طرح هدفمند سای یارانه ها

در صورتی که فرم ثبت اطلاعات خانوار را قبلا پر کرده بودید، اکنون نیاز است با استفاده از صفحه زیر، شماره حساب بانکی خود را نیز به ثبت برسانید تا ماهیانه یارانه خود را در حساب شخصی خود دریافت نمایید.

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2018 - All Rights reserved ® - Contact us