مقالات | Armin3D.com - Part 2

اثار پیری به این زودی من که سنی ندارم

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:28 pm August 4, 2020

الان دیگه بیماری که بیاد پیر یا جوان نمیشناسه مراقبت نکردی بیماری اومد اثار پیری به این زودی من که سنی ندارم سراغت حالا وای وای وای وای وای عشق تو مثل تاب بلوره تو نباشی شبهای من چه سوت و کوره
این رو من دقیقا نمی دونم درسته یا ده اما دکترها می دانند ممکنه پیر چشمی که میاد بعدش پیر شنوایی هم بیاد؟ دکتر شنوایی بشنو از نی چون حکایت می کند
صدایم کن صدایم کن دوباره صدام کن ببینم میشنوم یا نه
چی شد شنوایی تو کم شد گوش صدا رو نمیشنید؟ باید برم به زمان گذشته تقریبا به 8 ماه قبل یادم میاد وقتی یکی حرف می زد صدا رو نمی توانستم تشخیص بدم و مبهم می شنیدم مثل این که صدا در یک طبل توخالی که پاره هم هست پخش بشه و کلمات و جملات رو می شنیدم اما ناموزون بودند در ان زمان فکر می کردم طرف مقابل نمی تواند خوب حرف بزنه و من به خودممی گفتم چرا به خودم فشار بیارم وقتی اون نمی تونه خوب حرف بزنه و مشکل از من نیست تا اینکه یبار دیگه یکی به من گفت مگه کری حواست کجاست چرا صدایت می کنم جواب نمیدی گفتم تو مگه خیالاتی شدی کی صدام کردی کی صدا کرد منو کی صدا کرد اون خندید گفت تو کر شدی خودت خبر نداری باز هم بی تفاوت بودم تا اینکه یک ماه گذشت یه بار یکی دیگه گفت میخوام از تو تست شنوایی بگیرم الان میدونم که این چرا گفت تست بگیرم چون این هم صدام میکرد و من بی تفاوت بودم چون نمی شنیدم ولی این دیگه نگفت کر شدی با کلاستر و با سوادتر بود وقتی تست گرفت گفت اوه تو صداهای بلند رو فقط میشنوی و از عدد 20 در 14 هستی در حالی که ما عدد 4 رو از بیست می شنویم فکر میکردم سالهاست اینجوری هستم تو نگو تازه یکی 2 ماهه اینجوریم اخرش موسیقی که گوش می کردم دیدم صدا رو باید تا اخر بزارم تا بشنوم قبلا در عدد 14 می شنیدم از عدد 60 اینبار 30 باید می زاشتم دیگه شک نداشتم که دارم شنوایی رو از دست میدم یادم اومد قبل از از دست دادن شنوایی سرفه زیاد می کردم سرم درد می گرفت و دندانهایم هم درد می گرفتند کمی هم استخوان درد یا درد بدن داشتم 90 درصد فکر می کنم به خاطر همین ها بود مهر ماه بود که این حالت مثل انفولانزا بود یک هفته طول کشید تا خوب بشم میزان دید چشمها هم کمتر شده بود همین دیگه.. منبع noaran.blogsky.com

ممکنه پیر چشمی که میاد بعدش پیر شنوایی هم بیاد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:26 pm

این رو من دقیقا نمی دونم درسته یا ده اما دکترها می دانند ممکنه پیر چشمی که میاد بعدش پیر شنوایی هم بیاد؟ دکتر شنوایی بشنو از نی چون حکایت می کند
صدایم کن صدایم کن دوباره صدام کن ببینم میشنوم یا نه
چی شد شنوایی تو کم شد گوش صدا رو نمیشنید؟ باید برم به زمان گذشته تقریبا به 8 ماه قبل یادم میاد وقتی یکی حرف می زد صدا رو نمی توانستم تشخیص بدم و مبهم می شنیدم مثل این که صدا در یک طبل توخالی که پاره هم هست پخش بشه و کلمات و جملات رو می شنیدم اما ناموزون بودند در ان زمان فکر می کردم طرف مقابل نمی تواند خوب حرف بزنه و من به خودممی گفتم چرا به خودم فشار بیارم وقتی اون نمی تونه خوب حرف بزنه و مشکل از من نیست تا اینکه یبار دیگه یکی به من گفت مگه کری حواست کجاست چرا صدایت می کنم جواب نمیدی گفتم تو مگه خیالاتی شدی کی صدام کردی کی صدا کرد منو کی صدا کرد اون خندید گفت تو کر شدی خودت خبر نداری باز هم بی تفاوت بودم تا اینکه یک ماه گذشت یه بار یکی دیگه گفت میخوام از تو تست شنوایی بگیرم الان میدونم که این چرا گفت تست بگیرم چون این هم صدام میکرد و من بی تفاوت بودم چون نمی شنیدم ولی این دیگه نگفت کر شدی با کلاستر و با سوادتر بود وقتی تست گرفت گفت اوه تو صداهای بلند رو فقط میشنوی و از عدد 20 در 14 هستی در حالی که ما عدد 4 رو از بیست می شنویم فکر میکردم سالهاست اینجوری هستم تو نگو تازه یکی 2 ماهه اینجوریم اخرش موسیقی که گوش می کردم دیدم صدا رو باید تا اخر بزارم تا بشنوم قبلا در عدد 14 می شنیدم از عدد 60 اینبار 30 باید می زاشتم دیگه شک نداشتم که دارم شنوایی رو از دست میدم یادم اومد قبل از از دست دادن شنوایی سرفه زیاد می کردم سرم درد می گرفت و دندانهایم هم درد می گرفتند کمی هم استخوان درد یا درد بدن داشتم 90 درصد فکر می کنم به خاطر همین ها بود مهر ماه بود که این حالت مثل انفولانزا بود یک هفته طول کشید تا خوب بشم میزان دید چشمها هم کمتر شده بود همین دیگه.. منبع noaran.blogsky.com

چرا صدایت می کنم جوابم را نمیشنوی داری کر میشی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:24 pm

صدایم کن صدایم کن دوباره صدام کن ببینم میشنوم یا نه
چی شد شنوایی تو کم شد گوش صدا رو نمیشنید؟ باید برم به زمان گذشته تقریبا به 8 ماه قبل یادم میاد وقتی یکی حرف می زد صدا رو نمی توانستم تشخیص بدم و مبهم می شنیدم مثل این که صدا در یک طبل توخالی که پاره هم هست پخش بشه و کلمات و جملات رو می شنیدم اما ناموزون بودند در ان زمان فکر می کردم طرف مقابل نمی تواند خوب حرف بزنه و من به خودممی گفتم چرا به خودم فشار بیارم وقتی اون نمی تونه خوب حرف بزنه و مشکل از من نیست تا اینکه یبار دیگه یکی به من گفت مگه کری حواست کجاست چرا صدایت می کنم جواب نمیدی گفتم تو مگه خیالاتی شدی کی صدام کردی کی صدا کرد منو کی صدا کرد اون خندید گفت تو کر شدی خودت خبر نداری باز هم بی تفاوت بودم تا اینکه یک ماه گذشت یه بار یکی دیگه گفت میخوام از تو تست شنوایی بگیرم الان میدونم که این چرا گفت تست بگیرم چون این هم صدام میکرد و من بی تفاوت بودم چون نمی شنیدم ولی این دیگه نگفت کر شدی با کلاستر و با سوادتر بود وقتی تست گرفت گفت اوه تو صداهای بلند رو فقط میشنوی و از عدد 20 در 14 هستی در حالی که ما عدد 4 رو از بیست می شنویم فکر میکردم سالهاست اینجوری هستم تو نگو تازه یکی 2 ماهه اینجوریم اخرش موسیقی که گوش می کردم دیدم صدا رو باید تا اخر بزارم تا بشنوم قبلا در عدد 14 می شنیدم از عدد 60 اینبار 30 باید می زاشتم دیگه شک نداشتم که دارم شنوایی رو از دست میدم یادم اومد قبل از از دست دادن شنوایی سرفه زیاد می کردم سرم درد می گرفت و دندانهایم هم درد می گرفتند کمی هم استخوان درد یا درد بدن داشتم 90 درصد فکر می کنم به خاطر همین ها بود مهر ماه بود که این حالت مثل انفولانزا بود یک هفته طول کشید تا خوب بشم میزان دید چشمها هم کمتر شده بود همین دیگه.. منبع noaran.blogsky.com

چی شد شنوایی تو کم شد گوش صدا رو نمیشنید؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:23 pm

چی شد شنوایی تو کم شد گوش صدا رو نمیشنید؟ باید برم به زمان گذشته تقریبا به 8 ماه قبل یادم میاد وقتی یکی حرف می زد صدا رو نمی توانستم تشخیص بدم و مبهم می شنیدم مثل این که صدا در یک طبل توخالی که پاره هم هست پخش بشه و کلمات و جملات رو می شنیدم اما ناموزون بودند در ان زمان فکر می کردم طرف مقابل نمی تواند خوب حرف بزنه و من به خودممی گفتم چرا به خودم فشار بیارم وقتی اون نمی تونه خوب حرف بزنه و مشکل از من نیست تا اینکه یبار دیگه یکی به من گفت مگه کری حواست کجاست چرا صدایت می کنم جواب نمیدی گفتم تو مگه خیالاتی شدی کی صدام کردی کی صدا کرد منو کی صدا کرد اون خندید گفت تو کر شدی خودت خبر نداری باز هم بی تفاوت بودم تا اینکه یک ماه گذشت یه بار یکی دیگه گفت میخوام از تو تست شنوایی بگیرم الان میدونم که این چرا گفت تست بگیرم چون این هم صدام میکرد و من بی تفاوت بودم چون نمی شنیدم ولی این دیگه نگفت کر شدی با کلاستر و با سوادتر بود وقتی تست گرفت گفت اوه تو صداهای بلند رو فقط میشنوی و از عدد 20 در 14 هستی در حالی که ما عدد 4 رو از بیست می شنویم فکر میکردم سالهاست اینجوری هستم تو نگو تازه یکی 2 ماهه اینجوریم اخرش موسیقی که گوش می کردم دیدم صدا رو باید تا اخر بزارم تا بشنوم قبلا در عدد 14 می شنیدم از عدد 60 اینبار 30 باید می زاشتم دیگه شک نداشتم که دارم شنوایی رو از دست میدم یادم اومد قبل از از دست دادن شنوایی سرفه زیاد می کردم سرم درد می گرفت و دندانهایم هم درد می گرفتند کمی هم استخوان درد یا درد بدن داشتم 90 درصد فکر می کنم به خاطر همین ها بود مهر ماه بود که این حالت مثل انفولانزا بود یک هفته طول کشید تا خوب بشم میزان دید چشمها هم کمتر شده بود همین دیگه.. منبع noaran.blogsky.com

در کدام استان گیلان هوا بارانی هست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:02 pm August 3, 2020

همه شهرهای استان گیلان تا چند لحظه دیگر باران خواهد بارید در قسمتهای از گیلان در بعضی از شهرها مانند لاهیجان رشت انزلی کماکان داره باران میبارد
هوضعیت اب و هوای گیلان برای همین لحظه و فردا چگونه هست؟ همه جای استان گیلان در این لحظه و اگر ابر هم چنان پایدار بماند که می ماند هوا در نردیکی های غروب قبل از تاریک شدن هوا بگو خوب خوب هوا به احتمال فراوان با این ابرهای سیاهی که در اسمان لاجوردی دیده می شود بارانی خواهد باران بسیار تندی خواهد بارید این بارندگی فردا چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت… ابری هست وضعیت اب و هوای گیلان برای همین لحظه و فردا چگونه هست؟

وضعیت اب و هوای گیلان برای همین لحظه و فردا چگونه هست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:00 pm

هوضعیت اب و هوای گیلان برای همین لحظه و فردا چگونه هست؟ همه جای استان گیلان در این لحظه و اگر ابر هم چنان پایدار بماند که می ماند هوا در نردیکی های غروب قبل از تاریک شدن هوا بگو خوب خوب هوا به احتمال فراوان با این ابرهای سیاهی که در اسمان لاجوردی دیده می شود بارانی خواهد باران بسیار تندی خواهد بارید این بارندگی فردا چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت… ابری هست وضعیت اب و هوای گیلان برای همین لحظه و فردا چگونه هست؟

روز خوب

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:23 pm July 6, 2020

ورزش: روز خوب در انجام این کارهاست تمرینات ورزشی منظم و متمرکز می تواند به ترشح اندورفین در بدن و کاهش احساس پریشانی و درد کمک کند. البته، نیازی نیست تا فعالیت های ورزشی حرفه ای داشته باشید و مواردی مانند پیاده‌روی سریع و دوچرخه سواری نیز می توانند به بهبود خلق و خوی شما کمک کنند.

مدیتیشن: مطالعات نشان داده اند که پیوندی بین مدیتیشن و افزایش سطوح دوپامین در بدن وجود دارد. مدیتیشن می تواند اثری آرامش بخش بر ذهن پریشان شما داشته باشد. برای چند دقیقه چشم های خود را بسته و عمیق نفس بکشید. چند دقیقه مدیتیشن و کسب آرامش می تواند به تسکین اعصاب و کاهش علائم افسردگی کمک کند.

قدرشناسی و سپاسگزاری: به هر دلیلی که باشد، سپاسگزاری و قدرشناسی می تواند احساسی مثبت را در انسان شکل دهد. زمانی که لبخند می زنید، دوپامین، سروتونین و اندورفین در بدن ترشح می شوند.

تلاش برای تحقق یک هدف: شکل گیری احساسات مثبت با تحقق و دستیابی به یک هدف نیز پیوند خورده اند. یک حس غرور و خوشحالی با تحقق هدف همراه است که لبخند را بر لبان شما می آورد و این شرایط ترشح سه هورمون شادی دوپامین، سروتونین و اندورفین در بدن را موجب می شود.

انجام کاری جدید: انجام کاری جدید در زندگی می تواند به افزایش شادی کمک کند. از رفتن به رستورانی جدید تا انجام ورزش یا یادگیری زبانی جدید، تجربیات جدید می توانند به بهبود خلق و خوی شما کمک کنند زیرا تلاش برای انجام کاری جدید یا تحقق آن با احساس رضایت همراه است و این به ترشح دوپامین بیشتر منجر می شود.

یادآوری خاطره ای شاد: زمانی که غمگین یا ناراحت هستید تماشای عکس های قدیمی یا وقت گذراندن با یک شیء نوستالژیک مانند هدیه ای که سال ها قبل برای تولد خود دریافت کرده اید می تواند احساس خوبی در شما ایجاد کند. یادآوری خاطرات شاد به ترشح هورمون های تقویت کننده احساس خوب در جریان خون و بهود خلق و خو کمک می کند.

زرنگتر از تو کی هست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:49 pm July 5, 2020

زرنگتر از تو کیه؟ زنتور زنبور زرنگه نیش میزنه میره
از خرید و فروش ماشین رو از کی یاد گرفتی؟ از بنگاه روبروی خونه ما اون ماشین میخرید و با سود می فروخت خرید و فروش اینترنتی هم بلده
با ماشین میتونی درامد کسب کنی مسافر سوار کنی و هر روز ماشینت رو بشوری
امروز و فردا و روز بعدش چی یاد بگیرم؟ از هر چیزی یه مقدار حتی کم هم که باشه یاد بگیر هر چیزی که امروز یاد بگیری فردا به دردت میخوره فرض کنیم امروز یک کلمه انگلیسی یاد گرفتی مثل خوش امدید well come این دیگه هرگز یادت نمیره و هر کجا که این را ببینی میدونی که معنی ان چیه مثلا یاد بگیر المانی یاد بگیر learn deutsch خوب این شد کلمه 2 لغت امروز یاد گرفتی اگر دیروز یاد گرفتی امروز اسانتر زندگی می کنی اگر امروز یاد بگیری فردا راحتتر زندگی میکنی چگونه هلی کوپتر اختراع شد یک ایده با دیدن سنجاقک هلی کوپتر اختراع شد ؟

خرید و فروش ماشین رو از کی یاد گرفتی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:48 pm

از خرید و فروش ماشین رو از کی یاد گرفتی؟ از بنگاه روبروی خونه ما اون ماشین میخرید و با سود می فروخت خرید و فروش اینترنتی هم بلده
با ماشین میتونی درامد کسب کنی مسافر سوار کنی و هر روز ماشینت رو بشوری
امروز و فردا و روز بعدش چی یاد بگیرم؟ از هر چیزی یه مقدار حتی کم هم که باشه یاد بگیر هر چیزی که امروز یاد بگیری فردا به دردت میخوره فرض کنیم امروز یک کلمه انگلیسی یاد گرفتی مثل خوش امدید well come این دیگه هرگز یادت نمیره و هر کجا که این را ببینی میدونی که معنی ان چیه مثلا یاد بگیر المانی یاد بگیر learn deutsch خوب این شد کلمه 2 لغت امروز یاد گرفتی اگر دیروز یاد گرفتی امروز اسانتر زندگی می کنی اگر امروز یاد بگیری فردا راحتتر زندگی میکنی چگونه هلی کوپتر اختراع شد یک ایده با دیدن سنجاقک هلی کوپتر اختراع شد ؟

ماشین تازه خریدم چیکار کنم؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:46 pm

با ماشین میتونی درامد کسب کنی مسافر سوار کنی و هر روز ماشینت رو بشوری
امروز و فردا و روز بعدش چی یاد بگیرم؟ از هر چیزی یه مقدار حتی کم هم که باشه یاد بگیر هر چیزی که امروز یاد بگیری فردا به دردت میخوره فرض کنیم امروز یک کلمه انگلیسی یاد گرفتی مثل خوش امدید well come این دیگه هرگز یادت نمیره و هر کجا که این را ببینی میدونی که معنی ان چیه مثلا یاد بگیر المانی یاد بگیر learn deutsch خوب این شد کلمه 2 لغت امروز یاد گرفتی اگر دیروز یاد گرفتی امروز اسانتر زندگی می کنی اگر امروز یاد بگیری فردا راحتتر زندگی میکنی چگونه هلی کوپتر اختراع شد یک ایده با دیدن سنجاقک هلی کوپتر اختراع شد ؟

امروز و فردا و روز بعدش چی یاد بگیرم؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:45 pm

امروز و فردا و روز بعدش چی یاد بگیرم؟ از هر چیزی یه مقدار حتی کم هم که باشه یاد بگیر هر چیزی که امروز یاد بگیری فردا به دردت میخوره فرض کنیم امروز یک کلمه انگلیسی یاد گرفتی مثل خوش امدید well come این دیگه هرگز یادت نمیره و هر کجا که این را ببینی میدونی که معنی ان چیه مثلا یاد بگیر المانی یاد بگیر learn deutsch خوب این شد کلمه 2 لغت امروز یاد گرفتی اگر دیروز یاد گرفتی امروز اسانتر زندگی می کنی اگر امروز یاد بگیری فردا راحتتر زندگی میکنی چگونه هلی کوپتر اختراع شد یک ایده با دیدن سنجاقک هلی کوپتر اختراع شد ؟

وضعیت اب و هوای امروز دلفان چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:06 pm July 2, 2020

امروز هوا نیمه ابری هست وضعیت اب و هوای امروز دلفان چیست؟
هر سوالی یک جوابی داره نوراباد کجاست؟ در کیبرد چرا اول عدد 1 هست و اخر 0؟ نوراباد کجاست؟ در کیبرد چرا اول عدد 1 هست و اخر نور اباد لفان بی شک یکی از زیباترین شهرهایی هست که در لرستان هست و با چاذبه گردشگری نزدیک به 150 هزار نفر هم جمعیت دارد که تقزیبا میشه گفت جمعیت خوبی دارند مردمانش بسیار مهربان و مهمان نواز هستند چگ.نه میتوان به دلفان سفر کرد ایا دلفان از تهران خیلی دوره؟ فاصله شهر دلفان لرستان تا تهران بزرگ چقدر است؟ جمعیت تهران چقدر است؟ 0 فاصله شهر دلفان تا تهران 472 کیلومتر است جمعیت تهران نزدیک به 12 میلیون نفر است کمی بیشتر یا کمتر …؟

دلفان در کدام استان هست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:05 pm

اشنایی با دلفان نوراباد دلفان
هر سوالی یک جوابی داره نوراباد کجاست؟ در کیبرد چرا اول عدد 1 هست و اخر 0؟ نوراباد کجاست؟ در کیبرد چرا اول عدد 1 هست و اخر نور اباد لفان بی شک یکی از زیباترین شهرهایی هست که در لرستان هست و با چاذبه گردشگری نزدیک به 150 هزار نفر هم جمعیت دارد که تقزیبا میشه گفت جمعیت خوبی دارند مردمانش بسیار مهربان و مهمان نواز هستند چگ.نه میتوان به دلفان سفر کرد ایا دلفان از تهران خیلی دوره؟ فاصله شهر دلفان لرستان تا تهران بزرگ چقدر است؟ جمعیت تهران چقدر است؟ 0 فاصله شهر دلفان تا تهران 472 کیلومتر است جمعیت تهران نزدیک به 12 میلیون نفر است کمی بیشتر یا کمتر …؟

نوراباد کجاست؟ در کیبرد چرا اول عدد 1 هست و اخر 0؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:05 pm

هر سوالی یک جوابی داره نوراباد کجاست؟ در کیبرد چرا اول عدد 1 هست و اخر 0؟ نوراباد کجاست؟ در کیبرد چرا اول عدد 1 هست و اخر نور اباد لفان بی شک یکی از زیباترین شهرهایی هست که در لرستان هست و با چاذبه گردشگری نزدیک به 150 هزار نفر هم جمعیت دارد که تقزیبا میشه گفت جمعیت خوبی دارند مردمانش بسیار مهربان و مهمان نواز هستند چگ.نه میتوان به دلفان سفر کرد ایا دلفان از تهران خیلی دوره؟ فاصله شهر دلفان لرستان تا تهران بزرگ چقدر است؟ جمعیت تهران چقدر است؟ 0 فاصله شهر دلفان تا تهران 472 کیلومتر است جمعیت تهران نزدیک به 12 میلیون نفر است کمی بیشتر یا کمتر …؟

جدیدترین کرایه ماشین از لاهیجان به رشت و لنگرود

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:16 pm June 28, 2020

کرایه ماشین در سال 99 از رشت به استانه یعنی جانبازان تا استانه 6 هزار بعضی مواقع هم 7 هزار هست ماشینها معمولا تا صیغلان هم می روند بگو جون من اره می روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم اخر باید من به این بیگانگی عادت کنم عادت کنم شورو حالی دارم امشب به چه حالی دارم امشب خوب پس از گرفتن انرزی ادامه کرایه لاهیجان به رشت 9 هزار و در بعضی مواقع هم 8 هزار بین 11 هزار تا 12 هزار تومان هست ضهرها به هم خیلی نزدیک هستند هست البته راننده ها بعضی ها کمتر
این 2 نفر با هم دوست شدند سگ و انسان
منظور از پات پاهات نیست که خلاصه شده باشه و پات گفته بشه زندگی پسری 15 ساله است که در سن 15 سالگی در شرف بلوغ شدن بود اون به دوست نیاز داشت اما دوست دلخواه خودشو پیدا نمی کرد روزی دایی اون پسر که در ارزوی پسر داشتن بود اما هر چی زن زایید پسر شد شب روز سال انواع خوراکی ها همه رو امتحان کردئ اما زن پسر نزایید که نزایید بنابر این به این پسر گفت خواهر من پسران زیادی داره تو بیا پیش من و بیشتر وقتها با ما زندگی کن پسر هم قبول کرد انجا خورد خوابید تا اینکه ارام ارام بلوغ شد ت اینکه یک سگ را دید سگ بچه بوذ ریزه میزه بود سیاه رنگ و خوش رنگ یک روز از دل عشق شمع محفلم شو در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست انجا که صفا هست در ان نور دا هست خلاصه پسر دید انطرفش یک تیکه گوشت مرغ هست یعنی سر بریده مزغ بود معلوم بود مرغ گوشتی و بزرگ بود که چنین سری داشت به به چه ذمی چه گردنی قوقولی قوقو کن پسر ان گوشت را به سگ داد توله بود اون با پسر دوست شد و هر 2 از تنهایی بیرون امدند سگ با اون پسر به خانه رفت و همانجا ماندگار شد پسر اسم سگ رو پت گذاشت پات تا اسمش را می شنید به طرف پسر می رفت انها با هم فوتبال بازی می کردند سک پس از 1 سال مرد و پیر غمگین شد اما دیگه 16 ساله شده بود و دورو برش هم دوستان زیادی بودند پایان finish منبع از وب سایت moarafi.blogsky.com یا بیشتر هم می گیرند اما از رشت تا لنگرود یا رودسر چقدره؟

سرنوشت پات چه شد؟ پات و پسر

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:12 pm

این 2 نفر با هم دوست شدند سگ و انسان
منظور از پات پاهات نیست که خلاصه شده باشه و پات گفته بشه زندگی پسری 15 ساله است که در سن 15 سالگی در شرف بلوغ شدن بود اون به دوست نیاز داشت اما دوست دلخواه خودشو پیدا نمی کرد روزی دایی اون پسر که در ارزوی پسر داشتن بود اما هر چی زن زایید پسر شد شب روز سال انواع خوراکی ها همه رو امتحان کردئ اما زن پسر نزایید که نزایید بنابر این به این پسر گفت خواهر من پسران زیادی داره تو بیا پیش من و بیشتر وقتها با ما زندگی کن پسر هم قبول کرد انجا خورد خوابید تا اینکه ارام ارام بلوغ شد ت اینکه یک سگ را دید سگ بچه بوذ ریزه میزه بود سیاه رنگ و خوش رنگ یک روز از دل عشق شمع محفلم شو در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست انجا که صفا هست در ان نور دا هست خلاصه پسر دید انطرفش یک تیکه گوشت مرغ هست یعنی سر بریده مزغ بود معلوم بود مرغ گوشتی و بزرگ بود که چنین سری داشت به به چه ذمی چه گردنی قوقولی قوقو کن پسر ان گوشت را به سگ داد توله بود اون با پسر دوست شد و هر 2 از تنهایی بیرون امدند سگ با اون پسر به خانه رفت و همانجا ماندگار شد پسر اسم سگ رو پت گذاشت پات تا اسمش را می شنید به طرف پسر می رفت انها با هم فوتبال بازی می کردند سک پس از 1 سال مرد و پیر غمگین شد اما دیگه 16 ساله شده بود و دورو برش هم دوستان زیادی بودند پایان finish منبع از وب سایت moarafi.blogsky.com

پات کی بود پات چی بود؟ پات کجاست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 6:11 pm

منظور از پات پاهات نیست که خلاصه شده باشه و پات گفته بشه زندگی پسری 15 ساله است که در سن 15 سالگی در شرف بلوغ شدن بود اون به دوست نیاز داشت اما دوست دلخواه خودشو پیدا نمی کرد روزی دایی اون پسر که در ارزوی پسر داشتن بود اما هر چی زن زایید پسر شد شب روز سال انواع خوراکی ها همه رو امتحان کردئ اما زن پسر نزایید که نزایید بنابر این به این پسر گفت خواهر من پسران زیادی داره تو بیا پیش من و بیشتر وقتها با ما زندگی کن پسر هم قبول کرد انجا خورد خوابید تا اینکه ارام ارام بلوغ شد ت اینکه یک سگ را دید سگ بچه بوذ ریزه میزه بود سیاه رنگ و خوش رنگ یک روز از دل عشق شمع محفلم شو در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست انجا که صفا هست در ان نور دا هست خلاصه پسر دید انطرفش یک تیکه گوشت مرغ هست یعنی سر بریده مزغ بود معلوم بود مرغ گوشتی و بزرگ بود که چنین سری داشت به به چه ذمی چه گردنی قوقولی قوقو کن پسر ان گوشت را به سگ داد توله بود اون با پسر دوست شد و هر 2 از تنهایی بیرون امدند سگ با اون پسر به خانه رفت و همانجا ماندگار شد پسر اسم سگ رو پت گذاشت پات تا اسمش را می شنید به طرف پسر می رفت انها با هم فوتبال بازی می کردند سک پس از 1 سال مرد و پیر غمگین شد اما دیگه 16 ساله شده بود و دورو برش هم دوستان زیادی بودند پایان finish منبع از وب سایت moarafi.blogsky.com

همه چیز در باره کرفس سبز رنگ خورشتی خوشمزه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:13 am June 13, 2020

رفتم بازار هوس کردم نهار خورشت کرفس بپزم قبلا از یکنفری شنیده بودم که کرفس برای قدرت مردانگی خیلی خوب و مقوی هست اما نپرسیدم چگونه کرفس رو بخورم خام پحته یا خورشتی تا اینکه خودم دست به کار شدم اخه اون یک نفر رفت خارج از کشور و در دسترس نیست و چند سالی میشه که اونو ندیدم کجا رفتش طرز تهیه خورشت کرفس برای یکنفر 200 گرم گوشت فرقی نمیکنه گوسفند باشه یا گاوی کرفس رو خرد ریز میکنید تفت میدید و جعفری هم همینزور 3 لیوان اب گوشت و مقداری گوجه هم ترراه پیاز تفت می دهید در قابلمه می ریزید 2 تا 3 ساعت در شعله کم بپزه خورشت اماده هست منبع : moarafi.blogsky.com

طرز تهیه خورشست کرفس

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:13 am

کرفس از ان دسته غذاهایی هست که خیلی خوشمزه هست اما اب از خودش پس میده
رفتم بازار هوس کردم نهار خورشت کرفس بپزم قبلا از یکنفری شنیده بودم که کرفس برای قدرت مردانگی خیلی خوب و مقوی هست اما نپرسیدم چگونه کرفس رو بخورم خام پحته یا خورشتی تا اینکه خودم دست به کار شدم اخه اون یک نفر رفت خارج از کشور و در دسترس نیست و چند سالی میشه که اونو ندیدم کجا رفتش طرز تهیه خورشت کرفس برای یکنفر 200 گرم گوشت فرقی نمیکنه گوسفند باشه یا گاوی کرفس رو خرد ریز میکنید تفت میدید و جعفری هم همینزور 3 لیوان اب گوشت و مقداری گوجه هم ترراه پیاز تفت می دهید در قابلمه می ریزید 2 تا 3 ساعت در شعله کم بپزه خورشت اماده هست منبع : moarafi.blogsky.com

تا حالا کرفس خوردی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 8:13 am

بعضی ها از کرفس خیلی خوششان می اید و بعغضی ها نه هر کسی دلیل خودش رو داره
کرفس از ان دسته غذاهایی هست که خیلی خوشمزه هست اما اب از خودش پس میده
رفتم بازار هوس کردم نهار خورشت کرفس بپزم قبلا از یکنفری شنیده بودم که کرفس برای قدرت مردانگی خیلی خوب و مقوی هست اما نپرسیدم چگونه کرفس رو بخورم خام پحته یا خورشتی تا اینکه خودم دست به کار شدم اخه اون یک نفر رفت خارج از کشور و در دسترس نیست و چند سالی میشه که اونو ندیدم کجا رفتش طرز تهیه خورشت کرفس برای یکنفر 200 گرم گوشت فرقی نمیکنه گوسفند باشه یا گاوی کرفس رو خرد ریز میکنید تفت میدید و جعفری هم همینزور 3 لیوان اب گوشت و مقداری گوجه هم ترراه پیاز تفت می دهید در قابلمه می ریزید 2 تا 3 ساعت در شعله کم بپزه خورشت اماده هست منبع : moarafi.blogsky.com

« مطلب بعدیمطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2020 - All Rights reserved ® - Contact us