دیده شده ادرس را درست نمینویسند بین گاگول تا گوگل خیلی فرق هست « Armin3D.com

دیده شده ادرس را درست نمینویسند بین گاگول تا گوگل خیلی فرق هست

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:16 am October 5, 2020

تا حالا شده اسم ادرس سایت یا جمله ای کلمهای را با کیبورد میخواهی فایپ بکنی اما پس از تایپ میبینی یک کلمه یا یک جمله را اشتباه نوشتی اولش پیش خودت فکر می کنی من که ادرس رو درست نوشتم چی شد که اینها را به جای سایت اورد بعضی مواقع گوگل چون هوشمنده لیست سایتهایی را می اورد که حتی همان سایت رو بیا اینکه درست ننوشتی در صفحه اول جستجوی پیشرفته یا معمولی گوکل یا یاهو یا ام اس ان میاره البته گاگول پیشرفته تره و گوگل میدونه چی میخوای یک عکس حتی انتخاب میکنی هزاران عکس و تصویر میاره شبیهه همونی که میخواستی اسم سایت را اشتباه می نویسند مثل قثشزفبمخص.زخئ لخخلمث.زخئ اهفسفثحس.زخئ هح.زهفغ غشاخخ.زخئ ئسد.زخئ دخشقشد.ذمخلسنغ.زخئ حهدلئثفثق.زخئ اشسشد اخسهد شمه هقشد شمئشد بقشدزث بهبش بخخفذشمم دشفهتثا ذشظه لخم ئهظشدث حشناساث خدمهدث ظثدیثا هدفثقدثفه بخخفذشم یشق زاث سششفه یشق زاث ظشئشده اشسف؟ رشظهغشف شذ رش اشرشغث ثئقخظ رش بشقیش یشق لهمشد فثاقشد قشساف مشاهتشد ثسباشد فشذقهظ ساهقشظ سثئدشد حشقرشظ اشرشحهئشاش یشق بقخیلشا شدتشئ ئهساشد دشاشق ثئقخظ زاه یشقهئ؟ فشقظ فشاهغثث نخنخسذشظه ذثافقهد نشفشفه رش فشذمه دثرهسه فثسف قشددشیثله شئخظشسا قشددیثله یشدمخشی سخشمشف شغههد دشئث قشددیثله اشرش ذشقشده شسف اشرش شبفشذه اشسف شد شئقی نخذ اشقب ئهظشدشی هسفلشا.زخئ شئمشن بقخسا ظشئهد ناقهی ظشئهد لهئشفث ئشساهد لهئشفث سثنث لهئشفث فشمش شئشق سهفث ذشظیهی نشقی شنذشق رشقظشساه نشذشق فعقنثغ تشحخد هفشمهش عسش شئقهنش یهیشق سفقثسس ذهئشقه یشقی رش یشقئشد شقئهد3ی.زخئ armin3d.com ثسالا زاهسف ذخسث زاهسف ذهنشذه حخق اشقبه لشبشسثث سهدث سثط رش ظشدشساخهه ذثافقهد ئشقخبفشقهد ظهذشفشقهد شسشدفقهد ئخسشبثقشف سخلشفه ذشیشئ ذثقثدت فثاقشد ذخظخقلقشا شذ ئشئشد ذشذش حثیشق قخظ ساشذ یشسفشد بقخسا حثسفث سشیثقشف رشقثیشف لشدیخئ حخم نخیش یهد ئشظاشذ هسمشئ سشذظه حخمخ قثسفخقشد اخفثم سشدیقخ فخدیشق لشدلاشد شمذشمخ سهذ حقشغثی لهئشفث دشقشدله حخقفثلشم فشمشلا شسافه سثئهدشق لخبفثلخ ساشذشنث 3 رشقظثسا رشقظشسا سحخقف لشقیهشد قخغفثقظ ذذز.زخئ ذذز.زخئ ذهسف ثیرشقی فخئشس دشدته ذشظه سخدغ سشئسخدل قخدشمیخ ئثسه شمه نشقهئه حثقسحخمهس ثسفثلامشم زاشدی زاشدی ساخی ئخسشره ذشقشدیثا ذشناف تشیرشم ثئفهغشظشف حخم لثقئثظ سثبهی لخقذث یخل سشل تهدش سهدش مهمش ئثاقیشی بشقهذش دخنشق شلش ذخظخقل نخزاهن صثذ سهفث دشبشس زخقخدش شسافه لشاق تشدل لشقا ذشلا شظشقذشغتشد شقئشدثسفشد دشدسه لخخلخخسا ذخلا شقثب سشدلشحخق ئشمثظه فقشرثم سشبشق فهمشدی فعقنثغ حشقهس ئشدزاثسفثق زاثمسه شمئشد سحشدهش ذخملشقثسفشد نشقذشمش ذشلایشی خا ئشئه ذشذه لشدی ساشنشق فهئث ظشئشد شبسخد شبلشدثسفشد فشتهنثسفشد دشنتشرشد بمخقش قعسسهثث قعسسهش شذ دهئقخ خحثقش بهمقفثق ساثنشد حقخطغ حقخطه رحد بهمفثقساثنشد قشلشس شرشظ ئخسهله نخیشن ذشزاث ثسئ دشئ رشمهدفهثد شقخسه ئخقیث ظثدیثا نشذ یشقس خفخئشفهن رشنسثد فقشئح تخقل ئثمهدش سقثطه سثطه ئخشقشبه.ذمخل.سغ ئخقشبه.ذمخلسنغ.زخئ 10 سشبشق شلشظ غثن ئخسشذثلث ذشیئهدفخد فخدثم سخلشفه زاه ذثناشقهئ اسم سایت را اشتباه می نویسند مثل قثشزفبمخص.زخئ

نظرات »

فعلا نظری ثبت نشده است

RSS نظرات برای دنبال کردن نظر ها. آدرس تراک بک

لطفا از فرم زیر نظر دهید

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید نظر دهید.

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2020 - All Rights reserved ® - Contact us