عبور از پلی که فقط به اندازه ماشین بود | Armin3D.com

عبور از پلی که فقط به اندازه ماشین بود

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 3:32 pm September 14, 2017

عبور از پلی که فقط به اندازه ماشین بود

رانندگی در جاده ها کار من است خئا نگهدار من است شانس اوردم مستقیم رفتم شاید هم چیزی نبود و من فکر می کنم کار مهمی بود کس نمی داند کدامین روز میمیرد کس نمی داند کدامین روز می اید چیست این افسانه هستی خدایا چیست پس چرا ارامشی در این دنیا نیست روزی انسان برده عشق و شهوت بود جای پای ما در انجا خالیست رانندگی واقعا یک هنر است
حتما می گوسسد کدام پل موضمع اصلا چی هست حواب دیدی خیر باشه خواب زن که کجه از روی پل رد شدم حفاظ هم نداشت واقعا که در دوران جوانی ادم چه کارهایی که نمی کنه شاید همین جرات ها هست که جوان بهار کار می کند و با تجربه پیران امیخته بشود خیلی بهتر اثز می کند منظورم ادمهای خیلی پیر نیست سن بین 40 تا 75  با ماشین داشتم رانندگی می کردم جاده هم خلوت بود تا اینکه رسیئدم به یک پل نمی دانستم این پل که به سحتی یک ماشین رد می شد از روی ان برم یا نرم خلاصه گفتم درسته تو هنوز صفر کیلومتر هستی ولی آخرش چی باید بری تا یاد بگیری یه دلم هم می گفت نرو اگر بیفتی توی آب چی؟ خلا=صه یک دلم می گفت برو برو یه دام می گفت نرو نرو طاقت نداره این دل من کجایی کجایی در پیش من تو نیایی نیایی سلطان قلبم آههه  بگذریم بقیه ماجرا فرمان ماشین خودم یکبار قفل کرد دیگه نمی دانستم این چه دردیه به جان ماشین افتاده مگر خودرو هم فرمانش خود به خود قفل میشه آن وقتها که تازه ماشین خریده بودم و اولین بار رفتم پمپ بنزین بنزین بزنم بنزین خیلی ارزان بود و می خواستم باک ماشین را پر کنم اما همیشه از یک چیز می ترسیدم موقع بنزین زدن ماشینم خراب بشه و جایگاه هم شلوغ باشه بعد از بنزین زدن امدم فرمان ماشین را گرفتم که ناگهان فرمان قفل شد گفتم ای داد و بیداد این دیگه چیه مگر فرمان هم قفل میشه اون هم از همان چیزی که می ترسیدم تو جایگاه ماشین اینجوری شد رفتم به راننده اتوبوس گفتم اون اومد خیلی رتاحت سویچ را زد روشن کرد و یک قیافه ای هم گرفت فرمان آزاد شد سوپرمن اونجور حالت موفقیت به خودش نمی گرفت خلاصه گفتم اوه یارو چقدر بلد بود فقط کافی بود سویچ ماشین را روشن می کردم.فرمان ماشین خودم یکبار قفل کرد دیگه نمی دانستم این چه دردیه به جان ماشین افتاده مگر خودرو هم فرمانش خود به خود قفل میشه آن وقتها که تازه ماشین خریده بودم و اولین بار رفتم پمپ بنزین بنزین بزنم بنزین خیلی ارزان بود و می خواستم باک ماشین را پر کنم اما همیشه از یک چیز می ترسیدم موقع بنزین زدن ماشینم خراب بشه و جایگاه هم شلوغ باشه بعد از بنزین زدن امدم فرمان ماشین را گرفتم که ناگهان فرمان

Be Sociable, Share!

نظرات

فعلا نظری ثبت نشده است

RSS نظرات برای دنبال کردن نظر ها.

امکان نظردهی در مورد این مطلب وجود ندارد

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2018 - All Rights reserved ® - Contact us