بدون دسته بندی | Armin3D.com

دهاتها و روستاههای دور بر و نزدیک شهرهای لاهیجان و کیاشهر

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:45 am September 19, 2020

در همه دهاتها و روستاههای دور بر و نزدیک شهرهای لاهیجان و کیاشهر در همه شهرهای گیلان در دور و نزدیک انها روستاههایی هستند که هم بزرگند هم کوچک هستند و دستک یکی از بزرگترین انها است که از رودبنه لاهیجان هم میشه به انجا رفت ماهی دستک تازه و مشهور هست نقره ده نزدیک کیاشهر هست لفوت ماشک سخوته کوه کارسیدان صفرابسته دهشال لیالستان لشکام بازرگان مجله لفسجام نیاکو سیاهکو عبدالاباد …..ر

چگونه سیاه چاله کشف شد؟ اولین سیاهچاله

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:39 am

چند نوع سیاه چاله داریم؟
سیاه چاله ها می توانند همه چیز را بخورند حتی همه دنیا را اسرار سیاهچاله چاله سیاه چیست دنیا پر است از رازهای ناشناخته هنوز دانشمندان نتوانستند حتی 1 درصد از جهان را کشف کنند و یکی از مرموذترین انها سیاه چاله هست اما سیاه خاله چیست؟ مکانی را تصور کنید که همه مواد آنقدر فشرده شده اند که هیچ چیز از آن فرار نمی کند. سیارات ، قمرها حتی در واقع هیچ چیز نوری نمی کنند! نیروی گرانش آنقدر بزرگ است که هر چیزی که از راه دور به آن نزدیک شود نیز مکیده می شود ، در اصل ، این یک سیاهچاله را تعریف می کند. اما چگونه بوجود آمده اند؟ این 7 واقعیت زیر را در مورد این اشیای شگفت انگیز بررسی کنید. اولین سیاهچاله ای که تاکنون کشف شده به نام Cygnus X-1 در دهه 1960 کشف شد ، اما حداقل تا یک دهه دیگر به عنوان سیاهچاله شناخته نشد. ناسا اظهار داشت که Cygnus X-1 حدوداً 10 برابر از خورشید ما بزرگتر است ، یک ستاره غول پیکر نزدیک که 20 برابر بزرگتر از خورشید ما است به دلیل انتشار پرتوی ایکس از سیاهچاله خونریزی می کند.چاله سیاه چیست: 7 واقعیت واقعا شگفت انگیز سیاهچاله “سیاه” است ، به این معنی که هیچ نوری نمی تواند از آن فرار کند ، به این معنی که دیدن یا احساس سیاه چاله با استفاده از هر یک از ابزارهای ما غیرممکن است. نکته کلیدی (به گفته ناسا) برای دیدن یک سیاهچاله در واقع بررسی تأثیرات آن بر محیط آن است. ستاره های در حال عبور توسط سیاه چاله به دلیل کشش عظیم روی آنها خرد می شوند ، وقتی این اتفاق می افتد ماده از ستاره روشن تر و گرمتر می شود و در اشعه X می درخشد.سیاهچاله چه شکلی است؟ ناسا می گوید حداقل سه نوع سیاهچاله وجود دارد که از “فشرده کننده های نسبی” تا سیاه چاله ها تسلط دارند بر یک کهکشان. کوچکترین سیاهچاله ها Primordial نامیده می شوند ، از اندازه 1 اتم تا یک کوه ، رایج ترین سیاه چاله ها سیاهچاله های ستاره ای هستند و می توانند تا 20 برابر خورشید ما باشند – ده ها مورد از آنها در راه شیری. ابر سیاه چاله ها بزرگترین مراکز کهکشان ها هستند ، بیش از 1 میلیون برابر بزرگتر از خورشید.

کشف دنیای سیاهچاله ها چگونه انجام شد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:37 am

ستارگان در بالای اسمان می درخشند بشر از دیرباز تا این لحظه در فکر کشف جهان پیرامون خود بوده هست و خواهد بود
چند نوع سیاه چاله داریم؟
سیاه چاله ها می توانند همه چیز را بخورند حتی همه دنیا را اسرار سیاهچاله چاله سیاه چیست دنیا پر است از رازهای ناشناخته هنوز دانشمندان نتوانستند حتی 1 درصد از جهان را کشف کنند و یکی از مرموذترین انها سیاه چاله هست اما سیاه خاله چیست؟ مکانی را تصور کنید که همه مواد آنقدر فشرده شده اند که هیچ چیز از آن فرار نمی کند. سیارات ، قمرها حتی در واقع هیچ چیز نوری نمی کنند! نیروی گرانش آنقدر بزرگ است که هر چیزی که از راه دور به آن نزدیک شود نیز مکیده می شود ، در اصل ، این یک سیاهچاله را تعریف می کند. اما چگونه بوجود آمده اند؟ این 7 واقعیت زیر را در مورد این اشیای شگفت انگیز بررسی کنید. اولین سیاهچاله ای که تاکنون کشف شده به نام Cygnus X-1 در دهه 1960 کشف شد ، اما حداقل تا یک دهه دیگر به عنوان سیاهچاله شناخته نشد. ناسا اظهار داشت که Cygnus X-1 حدوداً 10 برابر از خورشید ما بزرگتر است ، یک ستاره غول پیکر نزدیک که 20 برابر بزرگتر از خورشید ما است به دلیل انتشار پرتوی ایکس از سیاهچاله خونریزی می کند.چاله سیاه چیست: 7 واقعیت واقعا شگفت انگیز سیاهچاله “سیاه” است ، به این معنی که هیچ نوری نمی تواند از آن فرار کند ، به این معنی که دیدن یا احساس سیاه چاله با استفاده از هر یک از ابزارهای ما غیرممکن است. نکته کلیدی (به گفته ناسا) برای دیدن یک سیاهچاله در واقع بررسی تأثیرات آن بر محیط آن است. ستاره های در حال عبور توسط سیاه چاله به دلیل کشش عظیم روی آنها خرد می شوند ، وقتی این اتفاق می افتد ماده از ستاره روشن تر و گرمتر می شود و در اشعه X می درخشد.سیاهچاله چه شکلی است؟ ناسا می گوید حداقل سه نوع سیاهچاله وجود دارد که از “فشرده کننده های نسبی” تا سیاه چاله ها تسلط دارند بر یک کهکشان. کوچکترین سیاهچاله ها Primordial نامیده می شوند ، از اندازه 1 اتم تا یک کوه ، رایج ترین سیاه چاله ها سیاهچاله های ستاره ای هستند و می توانند تا 20 برابر خورشید ما باشند – ده ها مورد از آنها در راه شیری. ابر سیاه چاله ها بزرگترین مراکز کهکشان ها هستند ، بیش از 1 میلیون برابر بزرگتر از خورشید.

سیاه چاله چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:35 am

سیاه چاله ها می توانند همه چیز را بخورند حتی همه دنیا را اسرار سیاهچاله چاله سیاه چیست دنیا پر است از رازهای ناشناخته هنوز دانشمندان نتوانستند حتی 1 درصد از جهان را کشف کنند و یکی از مرموذترین انها سیاه چاله هست اما سیاه خاله چیست؟ مکانی را تصور کنید که همه مواد آنقدر فشرده شده اند که هیچ چیز از آن فرار نمی کند. سیارات ، قمرها حتی در واقع هیچ چیز نوری نمی کنند! نیروی گرانش آنقدر بزرگ است که هر چیزی که از راه دور به آن نزدیک شود نیز مکیده می شود ، در اصل ، این یک سیاهچاله را تعریف می کند. اما چگونه بوجود آمده اند؟ این 7 واقعیت زیر را در مورد این اشیای شگفت انگیز بررسی کنید. اولین سیاهچاله ای که تاکنون کشف شده به نام Cygnus X-1 در دهه 1960 کشف شد ، اما حداقل تا یک دهه دیگر به عنوان سیاهچاله شناخته نشد. ناسا اظهار داشت که Cygnus X-1 حدوداً 10 برابر از خورشید ما بزرگتر است ، یک ستاره غول پیکر نزدیک که 20 برابر بزرگتر از خورشید ما است به دلیل انتشار پرتوی ایکس از سیاهچاله خونریزی می کند.چاله سیاه چیست: 7 واقعیت واقعا شگفت انگیز سیاهچاله “سیاه” است ، به این معنی که هیچ نوری نمی تواند از آن فرار کند ، به این معنی که دیدن یا احساس سیاه چاله با استفاده از هر یک از ابزارهای ما غیرممکن است. نکته کلیدی (به گفته ناسا) برای دیدن یک سیاهچاله در واقع بررسی تأثیرات آن بر محیط آن است. ستاره های در حال عبور توسط سیاه چاله به دلیل کشش عظیم روی آنها خرد می شوند ، وقتی این اتفاق می افتد ماده از ستاره روشن تر و گرمتر می شود و در اشعه X می درخشد.سیاهچاله چه شکلی است؟ ناسا می گوید حداقل سه نوع سیاهچاله وجود دارد که از “فشرده کننده های نسبی” تا سیاه چاله ها تسلط دارند بر یک کهکشان. کوچکترین سیاهچاله ها Primordial نامیده می شوند ، از اندازه 1 اتم تا یک کوه ، رایج ترین سیاه چاله ها سیاهچاله های ستاره ای هستند و می توانند تا 20 برابر خورشید ما باشند – ده ها مورد از آنها در راه شیری. ابر سیاه چاله ها بزرگترین مراکز کهکشان ها هستند ، بیش از 1 میلیون برابر بزرگتر از خورشید.

اسرار سیاهچاله چاله سیاه چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 9:34 am

دنیا پر است از رازهای ناشناخته هنوز دانشمندان نتوانستند حتی 1 درصد از جهان را کشف کنند و یکی از مرموذترین انها سیاه چاله هست اما سیاه خاله چیست؟

مکانی را تصور کنید که همه مواد آنقدر فشرده شده اند که هیچ چیز از آن فرار نمی کند. سیارات ، قمرها حتی در واقع هیچ چیز نوری نمی کنند! نیروی گرانش آنقدر بزرگ است که هر چیزی که از راه دور به آن نزدیک شود نیز مکیده می شود ، در اصل ، این یک سیاهچاله را تعریف می کند. اما چگونه بوجود آمده اند؟ این 7 واقعیت زیر را در مورد این اشیای شگفت انگیز بررسی کنید.

  1. نجوم اشعه ایکس اولین سیاهچاله را کشف کرد.

اولین سیاهچاله ای که تاکنون کشف شده به نام Cygnus X-1 در دهه 1960 کشف شد ، اما حداقل تا یک دهه دیگر به عنوان سیاهچاله شناخته نشد. ناسا اظهار داشت که Cygnus X-1 حدوداً 10 برابر از خورشید ما بزرگتر است ، یک ستاره غول پیکر نزدیک که 20 برابر بزرگتر از خورشید ما است به دلیل انتشار پرتوی ایکس از سیاهچاله خونریزی می کند.

چاله سیاه چیست: 7 واقعیت واقعا شگفت انگیز

  1. سیاه چاله چگونه است؟

سیاهچاله “سیاه” است ، به این معنی که هیچ نوری نمی تواند از آن فرار کند ، به این معنی که دیدن یا احساس سیاه چاله با استفاده از هر یک از ابزارهای ما غیرممکن است. نکته کلیدی (به گفته ناسا) برای دیدن یک سیاهچاله در واقع بررسی تأثیرات آن بر محیط آن است. ستاره های در حال عبور توسط سیاه چاله به دلیل کشش عظیم روی آنها خرد می شوند ، وقتی این اتفاق می افتد ماده از ستاره روشن تر و گرمتر می شود و در اشعه X می درخشد.

سیاهچاله چه شکلی است؟

  1. سیاهچاله چقدر بزرگ است؟

ناسا می گوید حداقل سه نوع سیاهچاله وجود دارد که از “فشرده کننده های نسبی” تا سیاه چاله ها تسلط دارند بر یک کهکشان. کوچکترین سیاهچاله ها Primordial نامیده می شوند ، از اندازه 1 اتم تا یک کوه ، رایج ترین سیاه چاله ها سیاهچاله های ستاره ای هستند و می توانند تا 20 برابر خورشید ما باشند – ده ها مورد از آنها در راه شیری. ابر سیاه چاله ها بزرگترین مراکز کهکشان ها هستند ، بیش از 1 میلیون برابر بزرگتر از خورشید.

دانا و نادان

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 11:02 am August 29, 2020

دانایی بهتره یا نادانی؟
همه اموزش فیلمسازی اموزش خطاطی اموزش تعمیرات گوشی این اموزشها حتی اگر برای کار هم نباشه یا شغل یا حرفه ای هم نباشه یه روزی یه جایی به درد میخوره موتور خراب میشه چون از قبل یکمی اموزش دیدی درستش می کنی و میگی شاید کاربراتورش خرابه شاید شمع برق نمیده شاید بنزین تمام کرده
روزهای خوب امروز فردا رو قشنگتر می کنه انواع اموزشها هر کسی در زندگی یه چیزی یا جیزهایی یاد می گیره
و هزاران شاید میلیونها اموزش های دیگه که انسان یاد می گیره و روز به روز هم بر تعداد اموزشها اموزش شنا اموزش رقص اموزش شعبده بازی اضافه میشه
چه اموزشهایی در هر زمینه ای موردی در همه دنیا هست؟ چند جور اموزش در جهان وجود داره هم رایگان مجانی هم پولی؟ اموزش کاراته یکی از این اموزشها هست در این رشته کاراته کار تعلیم می بینه زیر نظر استاد کاراته و از کمربند 0 صفر سفید شروع میشه سپس زرد سپس سبز ابی بنفش قهوه ای می گیره اموزش دوچرخه سواری اموزش رانندگی اموزش دروس دانشگاهی ابتدایی در همه مقاطع تحصیلی اموزش صافکاری ماشین اموزش خلبانی اموزش تیراندازی اموزش نقشه کشی اموزش زبان انگلیسی المانی فرانسوی چینی و هر نوع از زبان اموزش کشتیرانی اموزش تعمیرات موبایل تلویزیون همه نوع وسایل برقی اموزش انیمیشن اموزش کامپیوتر اموزش سفالگری اموزش گلدوزی اموزش خیاطی اموزش جاوا اموزش نقاشی……..ه

اموزش فیلمسازی اموزش خطاطی اموزش تعمیرات گوشی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 11:01 am

همه اموزش فیلمسازی اموزش خطاطی اموزش تعمیرات گوشی این اموزشها حتی اگر برای کار هم نباشه یا شغل یا حرفه ای هم نباشه یه روزی یه جایی به درد میخوره موتور خراب میشه چون از قبل یکمی اموزش دیدی درستش می کنی و میگی شاید کاربراتورش خرابه شاید شمع برق نمیده شاید بنزین تمام کرده
روزهای خوب امروز فردا رو قشنگتر می کنه انواع اموزشها هر کسی در زندگی یه چیزی یا جیزهایی یاد می گیره
و هزاران شاید میلیونها اموزش های دیگه که انسان یاد می گیره و روز به روز هم بر تعداد اموزشها اموزش شنا اموزش رقص اموزش شعبده بازی اضافه میشه
چه اموزشهایی در هر زمینه ای موردی در همه دنیا هست؟ چند جور اموزش در جهان وجود داره هم رایگان مجانی هم پولی؟ اموزش کاراته یکی از این اموزشها هست در این رشته کاراته کار تعلیم می بینه زیر نظر استاد کاراته و از کمربند 0 صفر سفید شروع میشه سپس زرد سپس سبز ابی بنفش قهوه ای می گیره اموزش دوچرخه سواری اموزش رانندگی اموزش دروس دانشگاهی ابتدایی در همه مقاطع تحصیلی اموزش صافکاری ماشین اموزش خلبانی اموزش تیراندازی اموزش نقشه کشی اموزش زبان انگلیسی المانی فرانسوی چینی و هر نوع از زبان اموزش کشتیرانی اموزش تعمیرات موبایل تلویزیون همه نوع وسایل برقی اموزش انیمیشن اموزش کامپیوتر اموزش سفالگری اموزش گلدوزی اموزش خیاطی اموزش جاوا اموزش نقاشی……..ه

روزهای خوب امروز فردا رو قشنگتر می کنه انواع اموزشها

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 10:59 am

روزهای خوب امروز فردا رو قشنگتر می کنه انواع اموزشها هر کسی در زندگی یه چیزی یا جیزهایی یاد می گیره
و هزاران شاید میلیونها اموزش های دیگه که انسان یاد می گیره و روز به روز هم بر تعداد اموزشها اموزش شنا اموزش رقص اموزش شعبده بازی اضافه میشه
چه اموزشهایی در هر زمینه ای موردی در همه دنیا هست؟ چند جور اموزش در جهان وجود داره هم رایگان مجانی هم پولی؟ اموزش کاراته یکی از این اموزشها هست در این رشته کاراته کار تعلیم می بینه زیر نظر استاد کاراته و از کمربند 0 صفر سفید شروع میشه سپس زرد سپس سبز ابی بنفش قهوه ای می گیره اموزش دوچرخه سواری اموزش رانندگی اموزش دروس دانشگاهی ابتدایی در همه مقاطع تحصیلی اموزش صافکاری ماشین اموزش خلبانی اموزش تیراندازی اموزش نقشه کشی اموزش زبان انگلیسی المانی فرانسوی چینی و هر نوع از زبان اموزش کشتیرانی اموزش تعمیرات موبایل تلویزیون همه نوع وسایل برقی اموزش انیمیشن اموزش کامپیوتر اموزش سفالگری اموزش گلدوزی اموزش خیاطی اموزش جاوا اموزش نقاشی……..ه

اموزش شنا اموزش رقص اموزش شعبده بازی

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 10:57 am

و هزاران شاید میلیونها اموزش های دیگه که انسان یاد می گیره و روز به روز هم بر تعداد اموزشها اموزش شنا اموزش رقص اموزش شعبده بازی اضافه میشه
چه اموزشهایی در هر زمینه ای موردی در همه دنیا هست؟ چند جور اموزش در جهان وجود داره هم رایگان مجانی هم پولی؟ اموزش کاراته یکی از این اموزشها هست در این رشته کاراته کار تعلیم می بینه زیر نظر استاد کاراته و از کمربند 0 صفر سفید شروع میشه سپس زرد سپس سبز ابی بنفش قهوه ای می گیره اموزش دوچرخه سواری اموزش رانندگی اموزش دروس دانشگاهی ابتدایی در همه مقاطع تحصیلی اموزش صافکاری ماشین اموزش خلبانی اموزش تیراندازی اموزش نقشه کشی اموزش زبان انگلیسی المانی فرانسوی چینی و هر نوع از زبان اموزش کشتیرانی اموزش تعمیرات موبایل تلویزیون همه نوع وسایل برقی اموزش انیمیشن اموزش کامپیوتر اموزش سفالگری اموزش گلدوزی اموزش خیاطی اموزش جاوا اموزش نقاشی……..ه

چند جور اموزش در جهان وجود داره هم رایگان مجانی هم پولی؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 10:56 am

چه اموزشهایی در هر زمینه ای موردی در همه دنیا هست؟ چند جور اموزش در جهان وجود داره هم رایگان مجانی هم پولی؟ اموزش کاراته یکی از این اموزشها هست در این رشته کاراته کار تعلیم می بینه زیر نظر استاد کاراته و از کمربند 0 صفر سفید شروع میشه سپس زرد سپس سبز ابی بنفش قهوه ای می گیره اموزش دوچرخه سواری اموزش رانندگی اموزش دروس دانشگاهی ابتدایی در همه مقاطع تحصیلی اموزش صافکاری ماشین اموزش خلبانی اموزش تیراندازی اموزش نقشه کشی اموزش زبان انگلیسی المانی فرانسوی چینی و هر نوع از زبان اموزش کشتیرانی اموزش تعمیرات موبایل تلویزیون همه نوع وسایل برقی اموزش انیمیشن اموزش کامپیوتر اموزش سفالگری اموزش گلدوزی اموزش خیاطی اموزش جاوا اموزش نقاشی……..ه

امراض پوستی چی دردی داری؟ پوست

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:45 pm August 24, 2020

یک لکه قهوه ای رنگ در قسمت پا هست شاید بیماری پوستی اکلین پلین گرفتی امراض پوستی چی دردی داری؟ پوست ممکنه تا 2 سال در پوست بمونه بعدش خودش خوب بشه البته بهتره درمان هم بکنیم اگر هم درمانی نداشته باشه دکتر پزشک هر لحظه ممکنه تشخیصی بده که درمان زودتر انجام بشه
شاید درد تو یه چیز دیگه هست مطمینی که پوستت میخاره
اگر فکر می کنی علت دیگری داره اینجا کلیک کن همه رو بخون دونه به دونه
پوست به رنگ قرمز با خالهای ریز بعضی وقتها هم درد می گیره
چه بیماری پوستی گرفتی؟ ممکنه جایی که می خوابی تمیز نباشه و پوست مریض شد؟ علت بیماری پوستی و مراحل ان خارش پوستی چیست؟ چرا بیماری پوستی من خوب نمیشه؟ اینجا رو بخون مصالعه کن شاید چیزی دستگیرت بشه
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود. سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود. در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندSend feedbackHistorySavedCommunityاول در باره اب سه می گوییم ابسه چیست؟آبسه عفونت است که با مجموعه ای از چرک در زیر بخشی از پوست مشخص می شود. باکتریهایی که معمولاً باعث ایجاد آبسه می شوند ، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک هستند. این باکتری ها از طریق هرگونه ترک و یا آسیب به پوست وارد پوست می شوند.
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود.    armin3d.com   سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود  noaran.blogsky.com . در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندزگیل های تناسلی (condyloma acuminata) در اثر ویروس ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود که دارای بیش از 100 سویه مختلف است. زیرگروه های شماره 6 و 11 باعث 97٪ زگیل های تناسلی می شوند و خطر کم محسوب می شوند زیرا به ندرت باعث سرطان دستگاه تناسلی یا مقعد می شوند. این دیگه چه دردیه؟

شاید درد تو یه چیز دیگه هست

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:41 pm

شاید درد تو یه چیز دیگه هست مطمینی که پوستت میخاره
اگر فکر می کنی علت دیگری داره اینجا کلیک کن همه رو بخون دونه به دونه
پوست به رنگ قرمز با خالهای ریز بعضی وقتها هم درد می گیره
چه بیماری پوستی گرفتی؟ ممکنه جایی که می خوابی تمیز نباشه و پوست مریض شد؟ علت بیماری پوستی و مراحل ان خارش پوستی چیست؟ چرا بیماری پوستی من خوب نمیشه؟ اینجا رو بخون مصالعه کن شاید چیزی دستگیرت بشه
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود. سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود. در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندSend feedbackHistorySavedCommunityاول در باره اب سه می گوییم ابسه چیست؟آبسه عفونت است که با مجموعه ای از چرک در زیر بخشی از پوست مشخص می شود. باکتریهایی که معمولاً باعث ایجاد آبسه می شوند ، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک هستند. این باکتری ها از طریق هرگونه ترک و یا آسیب به پوست وارد پوست می شوند.
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود.    armin3d.com   سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود  noaran.blogsky.com . در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندزگیل های تناسلی (condyloma acuminata) در اثر ویروس ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود که دارای بیش از 100 سویه مختلف است. زیرگروه های شماره 6 و 11 باعث 97٪ زگیل های تناسلی می شوند و خطر کم محسوب می شوند زیرا به ندرت باعث سرطان دستگاه تناسلی یا مقعد می شوند.

ممکنه جایی که می خوابی تمیز نباشه و پوست مریض شد؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:40 pm

اگر فکر می کنی علت دیگری داره اینجا کلیک کن همه رو بخون دونه به دونه
پوست به رنگ قرمز با خالهای ریز بعضی وقتها هم درد می گیره
چه بیماری پوستی گرفتی؟ ممکنه جایی که می خوابی تمیز نباشه و پوست مریض شد؟ علت بیماری پوستی و مراحل ان خارش پوستی چیست؟ چرا بیماری پوستی من خوب نمیشه؟ اینجا رو بخون مصالعه کن شاید چیزی دستگیرت بشه
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود. سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود. در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندSend feedbackHistorySavedCommunityاول در باره اب سه می گوییم ابسه چیست؟آبسه عفونت است که با مجموعه ای از چرک در زیر بخشی از پوست مشخص می شود. باکتریهایی که معمولاً باعث ایجاد آبسه می شوند ، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک هستند. این باکتری ها از طریق هرگونه ترک و یا آسیب به پوست وارد پوست می شوند.
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود.    armin3d.com   سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود  noaran.blogsky.com . در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندزگیل های تناسلی (condyloma acuminata) در اثر ویروس ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود که دارای بیش از 100 سویه مختلف است. زیرگروه های شماره 6 و 11 باعث 97٪ زگیل های تناسلی می شوند و خطر کم محسوب می شوند زیرا به ندرت باعث سرطان دستگاه تناسلی یا مقعد می شوند.

علت بیماری پوستی و مراحل ان خارش پوستی چیست؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:39 pm

پوست به رنگ قرمز با خالهای ریز بعضی وقتها هم درد می گیره
چه بیماری پوستی گرفتی؟ علت بیماری پوستی و مراحل ان خارش پوستی چیست؟ چرا بیماری پوستی من خوب نمیشه؟ اینجا رو بخون مصالعه کن شاید چیزی دستگیرت بشه
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود. سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود. در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندSend feedbackHistorySavedCommunityاول در باره اب سه می گوییم ابسه چیست؟آبسه عفونت است که با مجموعه ای از چرک در زیر بخشی از پوست مشخص می شود. باکتریهایی که معمولاً باعث ایجاد آبسه می شوند ، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک هستند. این باکتری ها از طریق هرگونه ترک و یا آسیب به پوست وارد پوست می شوند.
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود.    armin3d.com   سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود  noaran.blogsky.com . در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندزگیل های تناسلی (condyloma acuminata) در اثر ویروس ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود که دارای بیش از 100 سویه مختلف است. زیرگروه های شماره 6 و 11 باعث 97٪ زگیل های تناسلی می شوند و خطر کم محسوب می شوند زیرا به ندرت باعث سرطان دستگاه تناسلی یا مقعد می شوند.

چرا بیماری پوستی من خوب نمیشه؟

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:38 pm

چه بیماری پوستی گرفتی؟ چرا بیماری پوستی من خوب نمیشه؟ اینجا رو بخون مصالعه کن شاید چیزی دستگیرت بشه
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود. سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود. در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندSend feedbackHistorySavedCommunityاول در باره اب سه می گوییم ابسه چیست؟آبسه عفونت است که با مجموعه ای از چرک در زیر بخشی از پوست مشخص می شود. باکتریهایی که معمولاً باعث ایجاد آبسه می شوند ، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک هستند. این باکتری ها از طریق هرگونه ترک و یا آسیب به پوست وارد پوست می شوند.
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود.    armin3d.com   سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود  noaran.blogsky.com . در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندزگیل های تناسلی (condyloma acuminata) در اثر ویروس ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود که دارای بیش از 100 سویه مختلف است. زیرگروه های شماره 6 و 11 باعث 97٪ زگیل های تناسلی می شوند و خطر کم محسوب می شوند زیرا به ندرت باعث سرطان دستگاه تناسلی یا مقعد می شوند.

پوست و بیماری های پوستی مانند اکنه و ابسه

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 4:37 pm

پوست و بیماری های پوستی مانند اکنه و ابسه

Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود. سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود. در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندSend feedbackHistorySavedCommunityاول در باره اب سه می گوییم ابسه چیست؟آبسه عفونت است که با مجموعه ای از چرک در زیر بخشی از پوست مشخص می شود. باکتریهایی که معمولاً باعث ایجاد آبسه می شوند ، استافیلوکوکوس اورئوس و استرپتوکوک هستند. این باکتری ها از طریق هرگونه ترک و یا آسیب به پوست وارد پوست می شوند.
Acanthosis NigricansAcanthosis nigricans شرایطی است که با ضخیم شدن و تیرگی غیر طبیعی پوست به خصوص در چین های بدن مشخص می شود. این بیماری معمولاً با چاقی یا بیماری تخمدان پلی کیستیک در زنان همراه است. اگرچه گاهی اوقات در افرادی که مشکلات جدی تری دارند و یا داروهای خاصی مصرف می کنند ، یافت می شود.
آکنه (آکنه ولگاریس)تصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
جوش آکنه ، نوزادی (خوش خیم سفالریک)نوزادان می توانند لکه هایی روی صورت خود ایجاد کنند که دقیقاً شبیه آکنه هایی است که معمولاً در بزرگسالان مشاهده می شود. اگرچه علت آکنه های کودک ناشناخته است ، ممکن است این نتیجه هورمون های مادر یا شیرخوار (آندروژن ها) در بدن باشد که باعث تولید روغن یا سبوم می شوند.
جلبک آکنهجوشهای پوستی آکنه ، که به عنوان “آکنه جمع کننده” نیز شناخته می شوند ، در نتیجه ضایعات آکنه فشرده و خراشیده می شوند ، در نتیجه باعث زخم و جای زخم می شوند. این بیماری بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و تصور می شود که با افسردگی اساسی ، اضطراب یا مشکلات عاطفی همراه است.
آکنه Keloidalis Nuchaeآکنه keloidalis nuchae ، همچنین به عنوان فولیکولیت کلیوئید یا آکنه کلوئیدی نوچال شناخته می شود ، یک بیماری مزمن پوستی است که با برجستگی ها و زخم های ملتهب در قسمت پشت گردن مشخص می شود. اگرچه مربوط به آکنه های معمولی (آکنه ولگاریس) نیست ، اما آکنه keloidalis nuchae در ابتدا به عنوان ضایعات آکنه مانند فولیکول های موی ملتهب (فولولیکیت) روی ناحیه گردن (ناحیه نوچال) ظاهر می شود و بدون درمان می تواند منجر به زخم های بزرگ شود. (کلوئیدها)
درمان آکنه ، لیزربرای بهبود آکنه از روشهای مختلفی شامل نور استفاده می شود. یک رویکرد رایج ترکیب لیزر مادون قرمز با خنک کننده پوست برای هدف قرار دادن تولید غده های روغنی ، یک عنصر اصلی در ایجاد آکنه است. رویکرد دوم شامل یک ماده شیمیایی است که باعث می شود غده و فولیکول های روغنی به نور حساس شوند و به علاوه استفاده از یک چراغ روشن مانند لیزر ، Intens Pulsed Light یا لامپ را نیز حساس می کند.
آکنه ولگاریستصور می شود که آکنه ، که به عنوان آکنه ولگاریس نیز شناخته می شود ، ناشی از عوامل متعدد است. تولید بیش از حد روغن طبیعی روی پوست به نام سبوم تحت تأثیر هورمونها افزایش می یابد. این ، همراه با ریختن کافی از لایه برداری سلول های مرده پوست ، فولیکول های مو را وصل می کند.
Acrochordon (برچسب پوستی)برچسب پوستی (آکروچوردون) یک بیماری رایج و احتمالاً ارثی است که به عنوان رشد کوچک و رنگی در گوشت بر روی ساقه نازک تجلی می یابد. برچسب های پوستی ضایعات خوش خیم هستند که بعضی اوقات ممکن است تحریک یا آسیب دیده شوند.
چیلیتس اکتینچیلیت اکتین ، که گاهی به عنوان “لب کشاورز” یا “لب ملوان” نیز شناخته می شود ، یک بیماری پیش سرطانی است که مربوط به قرار گرفتن در معرض آفتاب در طول عمر تجمعی است. لب پایین اغلب درگیر است. افراد مبتلا به شیلیت اکتین اغلب با شکایت از خشکی مداوم و ترک خوردن لب همراه هستند.
کراتوز اکتینریک (کراتوز خورشیدی)کراتوزهای اکتینیک ، که به عنوان کراتوزهای خورشیدی نیز شناخته می شوند ، به دلیل آسیب در معرض آفتاب ، نواحی کمی زبر یا پوسته پوسته پوسته هستند. برخی از کراتوزهای اکتینیک می توانند به سرطان پوست سلول سنگفرشی تبدیل شوند ، بنابراین مهم است که اغلب معاینات خودآزمایی انجام شود و زود آنها را گرفت.
درماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش حساس به تعویق افتاد (واکنش به آلرژن 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد). به نظر می رسد رایج ترین آلرژن هایی که باعث ایجاد درماتیت تماسی آلرژیک می شوند نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (ضدباکتریایی) هستند.
درماتیت تماسی آلرژیک (کودکان)درماتیت تماسی آلرژیک آلرژی به یک ماده (آلرژن) است که پوست را لمس می کند. واکنش 48-72 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض رخ می دهد. آلرژنهای متداول عبارتند از: نیکل ، کرومات ، مواد شیمیایی لاستیکی و نئومایسین (یک داروی ضد باکتری).
آلوپسی ، الگوی زنانهطاسی الگوی زنانه (آلوپسی) نوعی ریزش مو است که به دلیل حساسیت ارثی بر خانم ها تأثیر می گذارد. این بیماری اغلب بعد از یائسگی مشاهده می شود ، اگرچه ممکن است زودتر شروع شود.
آلوپسی ، الگوی مردانهطاسی الگوی مردانه (آلوپسی) یا آلوپسی آندروژنتیک ، طاسی الگوی مردانه است. اگرچه ممکن است این وضعیت در ظاهر و عزت نفس برخی از مردان تأثیر بگذارد ، اما باید توجه داشت که این بیماری یک اختلال پزشکی نیست.
آلوپسی اورهآلوپسی آرئاتا یک بیماری خود ایمنی است که منجر به ریزش مو می شود.    armin3d.com   سیستم ایمنی بدن به اشتباه به دلایل نامعلوم به اشتباه رشد مو را متوقف می کند.
بیهوشی برای جراحی پوستی ، موضعیتزریق بی حسی روشی است که معمولاً برای بی حس کردن ناحیه کمی از پوست تحت عمل جراحی استفاده می شود  noaran.blogsky.com . در حالی که بیماران می توانند مجبور به انجام عمل جراحی و بدون درد شوندزگیل های تناسلی (condyloma acuminata) در اثر ویروس ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) ایجاد می شود که دارای بیش از 100 سویه مختلف است. زیرگروه های شماره 6 و 11 باعث 97٪ زگیل های تناسلی می شوند و خطر کم محسوب می شوند زیرا به ندرت باعث سرطان دستگاه تناسلی یا مقعد می شوند.

هوا و علمده

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 12:00 pm August 7, 2020

علمده هم به نور نزدیک هست ایا قصد سفر به علمده را دارید؟
پیش بینی دقیق دریا امروز و فردا محموداباد بابلسر نور و چالوس اب و هوای 4 شهر در این سایت
همیشه هر زمانی اسم شهرهای شمالی میاد ادمی خواسته یا ناخواسته یاد چی می افته؟ وضعیت اب و هوای شهرستان چالوس در مازندران برای امروز و فر بله درست حدس زدید یاد جنگلها کوههای سر سبز و خرم و رودخانه ها و دریا از همه مهمتر به یاد هوای بارانی شمال می افته در شمال در همه شهرها استثنا هم نداره همه مثل هم به یک اندازه نه کمتر نه بیشتر شرجی هست و معتدل امروز جمعه هست وشاید هوس کردید برین بیرون اما نمی دانید چی پیش میاد باران میاد یا نمیاد امروز هوا ابری هست تمام ابری و اختمال اینکه باران بیاد زیاد هست اما بارانش ملایم هست و تند تند نمیباره فردا نیمه ابری و تمام ابری خواهد بود. این بود اهم اخبار هواشناسی …وضعیت اب و هوای شهرستان نور در مازندران برای امروز و فردا اب و هوای علم ده

پیش بینی دقیق دریا امروز و فردا محموداباد بابلسر نور و چالوس

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 11:59 am

پیش بینی دقیق دریا امروز و فردا محموداباد بابلسر نور و چالوس اب و هوای 4 شهر در این سایت
همیشه هر زمانی اسم شهرهای شمالی میاد ادمی خواسته یا ناخواسته یاد چی می افته؟ وضعیت اب و هوای شهرستان چالوس در مازندران برای امروز و فر بله درست حدس زدید یاد جنگلها کوههای سر سبز و خرم و رودخانه ها و دریا از همه مهمتر به یاد هوای بارانی شمال می افته در شمال در همه شهرها استثنا هم نداره همه مثل هم به یک اندازه نه کمتر نه بیشتر شرجی هست و معتدل امروز جمعه هست وشاید هوس کردید برین بیرون اما نمی دانید چی پیش میاد باران میاد یا نمیاد امروز هوا ابری هست تمام ابری و اختمال اینکه باران بیاد زیاد هست اما بارانش ملایم هست و تند تند نمیباره فردا نیمه ابری و تمام ابری خواهد بود. این بود اهم اخبار هواشناسی …وضعیت اب و هوای شهرستان نور در مازندران برای امروز و فردا

وضعیت اب و هوای شهرستان چالوس در مازندران برای امروز و فر

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 11:58 am

همیشه هر زمانی اسم شهرهای شمالی میاد ادمی خواسته یا ناخواسته یاد چی می افته؟ وضعیت اب و هوای شهرستان چالوس در مازندران برای امروز و فر بله درست حدس زدید یاد جنگلها کوههای سر سبز و خرم و رودخانه ها و دریا از همه مهمتر به یاد هوای بارانی شمال می افته در شمال در همه شهرها استثنا هم نداره همه مثل هم به یک اندازه نه کمتر نه بیشتر شرجی هست و معتدل امروز جمعه هست وشاید هوس کردید برین بیرون اما نمی دانید چی پیش میاد باران میاد یا نمیاد امروز هوا ابری هست تمام ابری و اختمال اینکه باران بیاد زیاد هست اما بارانش ملایم هست و تند تند نمیباره فردا نیمه ابری و تمام ابری خواهد بود. این بود اهم اخبار هواشناسی …وضعیت اب و هوای شهرستان نور در مازندران برای امروز و فردا

وضعیت اب و هوای شهرستان نور در مازندران امروز جمعه و فردا

در بخش بدون دسته بندی — admin @ 11:57 am

همیشه هر زمانی اسم شهرهای شمالی میاد ادمی خواسته یا ناخواسته یاد چی می افته؟ بله درست حدس زدید یاد جنگلها کوههای سر سبز و خرم و رودخانه ها و دریا از همه مهمتر به یاد هوای بارانی شمال می افته در شمال در همه شهرها استثنا هم نداره همه مثل هم به یک اندازه نه کمتر نه بیشتر شرجی هست و معتدل امروز جمعه هست وشاید هوس کردید برین بیرون اما نمی دانید چی پیش میاد باران میاد یا نمیاد امروز هوا ابری هست تمام ابری و اختمال اینکه باران بیاد زیاد هست اما بارانش ملایم هست و تند تند نمیباره فردا نیمه ابری و تمام ابری خواهد بود. این بود اهم اخبار هواشناسی …وضعیت اب و هوای شهرستان نور در مازندران برای امروز و فردا

مطلب قبلی »

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2020 - All Rights reserved ® - Contact us